Конвенција за формирање на Советот за царинска соработка
Усвоена15 декември 1950 година, Брисел (во сила од 4 ноември 1952 година)
Ратификувана/
Стапенa на сила01 јули 1994 година – по сукцесија
Измени/ДополнувањаИзмени на Конвенцијата со која се основа Советот за царинска сораобтка (усвоени од Советот на седницата во јуни 2007 година - сеуште не е во сила
Линк до депозитар на конвенцијата