Ако во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk).

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk).

Курсна листа што се применува од 01.01.2021 година

КОДЈАНУАРИ  2021

EUR

61.6950

USD

50.4085

GBP

67.6851

CHF

56.9300

SEK

6.0998

NOK

5.8237

JPY

0.4876

DKK

8.2922

CAD

39.1640

AUD

38.1045