Ако во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk).

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk).

Курсна листа што се применува од 28.09.2022 година

КОДСЕПТЕМВРИ 2022

EUR

61.4950

USD

61.9472

GBP

72.9132

CHF

64.0439

SEK

5.7980

NOK

5.9861

JPY

0.4256

DKK

8.2683

CAD

47.5673

AUD

42.5954