ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Претседател на Република Македонија
Собрание на Република Македонија
Влада на Република Македонија
Народна банка на Република Македонија
Управа за јавни приходи
Државен завод за статистика
Централен регистар
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Државен завод за индустриска сопственост