Во текот на минатата недела, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани девизи, лекови за човечка употреба, додатоци на исхраната, козметички средства, средства за лична хигиена, делови од систем за наводнување, цигари и фалсификати.

Почитувани,

Царинската управа на Република Македонија со задоволство Ве поканува да земете учество на настанот за Промовирање на концептот за овластен економски оператор (ОЕО) во Република Македонија и неговото значење за економските оператори.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија три илегални мигранти и повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани  девизи, автоделови, монитори за видео надзор и компјутери, разводна табла, гасен пиштол со муниција, вакцини за животни,  материјал за бижутерија и цигари.

Царинската управа јавно ве повикува и ве известува дека во период од 02.11.2018 до 09.11.2018 година, можете да ги поднесувате и доставувате вашите Барања за полагање стучен испит во писарницата на Царинската управа на адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово., на образец 01.30.00.ПЦ.005.01.-OБ.04.01, кој образец можете да го најдете на следниот линк: 

Кон барањето потребно е да ги поднесете следниве документи:

1.Диплома за завршено најмалку средно образование (оригинал или фотокопија заверена на нотар),

2. Доказ за работно искуство од најмалку една година во областа на царинското работење (во оригинал или фотокопија заверена кај нотар).  

3.Сертификат за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор член на здружението ALTE на европски тестатори или уверение од меѓународна институција А1 (А1) ниво не ЦЕФР ((CEFR), односно ФЦЕ, БУЛАТС; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат. (оригинал или фотокопија заверена на нотар),

4.Уверение за посетена претходна обука за лиценциран застапник (во фотокопија),

5.Административна такса од 50 денари за барањето и 500 денари за одлуката..

Заинтересираните кандидати потребно е Барање за полагање стучен испит, соодветна документација и соодветно платен надоместок за административна такаса и за изработка на одлука, најдоцна до 09.11.2018 година. 

 

Уплатата се врши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа

   Лазар Личеноски 13,  1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: за административна такса и изработка на одлука за лиценциран застапник.

 

Прилог 

Барања за полагање стучен испит

Во текот на минатите две недели, царинските службеници неколку обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани  клучеви за моторни возила, рутери, цигари, облека, бижутерија и црковни производи.

На 29 октомври 2018 година, во Охрид се одржа работилница со цел промовирање на концептот за Овластен економски оператор (ОЕО) и неговото значење за економските оператори. Ова е трета од низата работилници, организирани од Царинската управа на Република Македонија во соработка со Проектот за УСАИД за регионален економски раст (USAID Regional Economic Growth Project – REG).

Царинската управа на Република Македонија ги поканува економските оператори како и сите заинтересирани странки, да присуствуваат на настанот за Промовирање на концептот за овластен економски оператор (ОЕО) во Република Македонија и неговото значење за економските оператори, што ги организираме во соработка со Проектот за УСАИД за регионален економски раст (USAID Regional Economic Growth Project – REG). 

Настанот ќе се одржи на 29 октомври 2018 година во хотелот Милениум во Охрид со почеток во 11:00 часот.

Со оглед на тоа што концептот на ОЕО е исклучително интересен и може значително да придонесе кон поедноставувањето и забрзувањето на царинските постапки и олеснувањето на трговијата, очекувам дека ќе предизвика интерес и за Вашата компанија/институција. 

 

 

Почитувани кандидати,

Царинската управа Ве известува дека Уверенијата за посетена претходна обука за лиценцирани застапници, одржана од 02.10 до 16.10.2018 година  се изготвени. Сите кандидати кои ја посетуваа оваа претходна обука потребно е лично (со документ за идентификација) да дојдат во просториите на Царинска управа на адреса „Лазар Личеноски“ број 13 Скопје (стара зграда) на II спрат во Одделени за кадрови, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, за да ги подигнат Уверенијата, започнувајќи од 25.10 до 02.11.2018 година.

Доколку некои од кандидатите се спречени да дојдат во просториите на Царинска управа на горенаведената адреса, Уверенијата ќе им бидат доставени на домашна адреса наведена во пријавата. 

 

Весна Петреска - одговорно лице за стручни и административни работи.

 

 

Денес (24 октомври), во присуство на  претставници на компании членки на Сојузот на стопански комори на Македонија, беа промовирани предностите и придобивките од примената на концептот на Овластен економски оператор.

Делегација на Царинската управа предводена од директорот Ѓоко Танасоски учествува на семинар на високо ниво за перформансите на Царинската унија „Движејќи се кон иднината“. Семинарот се одржува во Виена-Аврстрија на 17-18 октомври, под претседателство на Царината на Австрија (во рамки на Програмата Царина 2020).