Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост  („Службен весник на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 101/19 и 275/19), Законот за процена („Сл. весник на РМ” бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15и 30/16), Одлуката за давање во закуп објекти на граничен премин за патен сообраќај бр. 40-4197/1 од 13.04.2021 година („Сл. весник на РСМ” бр. 84/21) и Одлуката за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај бр. 40-4497/1 од 13.04.2021 година („Сл. весник на РСМ” бр.84/21), донесени од Владата на Република Северна Македонија

                                         Царинската управа на Република Северна Македонија

                          ул.Лазар Личеноски бр.13, 1000 Скопје, Република Македонија објавува

 

                                                                           ОГЛАС број 1/2021

                                                                                           ЗА

                                           ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

 

Прва објава

А. Објекти од траен карактер кои се даваат во закуп за дејности:

А.1. царинско застапување

Реден бројГраничен преминОбјект бројПовршина (м2)

Катастарска општина (КО)

Имотен лист (ИЛ)

Катастарска парцела

Адреса, број на зграда/друг објект, влез/кат и број на посебен/заеднички дел, намена и внатрешна површина

Почетна висина на месечна закупнина -05% од Проценета  вредност

(МКД без ДДВ)

Банкарска гаранција за сериозност-

2% од  проценетата вредност

(МКД без ДДВ)

Минимален износ на банкарска гаранција за обврски од договор

(МКД без ДДВ)

Ден и час  на јавното наддавање
12345678910
1Блаце945.00КО Блаце Кале,     ИЛ 386, КП 2772/1

Аре Кубашит

бр. 2,

влез 03,

кат приземје, бр.  на посебен дел 00, 

намена ДП. 

20.398.0081.592.00110.000.00

17.05.2021г

09:00

2Блаце1027.00КО Блаце Кале,     ИЛ 386, КП 2772/1

Аре Кубашит

бр. 2,

влез 02,

кат приземје, бр.  на посебен дел 00, 

намена ДП. 

11.179.0044.715.00

110.000.00

17.05.2021г

10:00

3Блато7516,00

КО Баниште, ИЛ 206

КП 640/1

Блато,

бр. на објект 2,

дел од 100м2,

кат приземје

намена, ДП

6.760.0027.040.0040.000.00

17.05.2021г

11:00

4Блато7616КО Баниште,              ИЛ 206,  КП 640/1

ГП Блато,

Дел од бр. 2-100м2,

влез 001,

кат приземје,

бр. на заеднички дел 000,

6.764,0027.040,0040.000,00

17.05.2021г

12:00

5Ќафасан10719,00

КО Радожда

ИЛ 686

КП 2577

Локов,

бр. на објект 1,

Посебен дел од 423м2,

кат 1,

Намена, ДП

9.273.0037.093.0080.000.00

17.05.2021г

13:00

           

 

А.2. Осигурување лица и возила

Реден бројГраничен преминОбјект бројПовршина (м2)

Катастарска општина (КО)

Имотен лист (ИЛ)

Катастарска парцела

Адреса, број на зграда/друг објект, влез/кат и број на посебен/заеднички дел, намена и внатрешна површина

Почетна висина на месечна закупнина -05% од Проценета  вредност

(МКД без ДДВ)

Банкарска гаранција за сериозност-

2% од  проценетата вредност

(МКД без ДДВ)

Минимален износ на банкарска гаранција за обврски од договор

(МКД без ДДВ)

Ден и час  на јавното наддавање
12345678910
1Табановце318.00

КО Табановце,              ИЛ 17477, КП 5185

Киселица,

бр. на објект 1,

дел од 42м2,

влез 1,

кат приземје,

намена ДП

3.034.0012.135.00

100.000.00

17.05.2021г

14:00

2Табановце858,00

КО Табановце,              ИЛ 17477, КП 5185

Киселица,

бр. на објект 1,

дел од  42м2,

влез 1,

кат приземје,

намена ДП

3.057.00

12.229.00

100.000.00

17.05.2021г

15:00

 

А.3. Трговија на мало

Реден бројГраничен преминОбјект бројПовршина (м2)

Катастарска општина (КО)

Имотен лист (ИЛ)

Катастарска парцела

Адреса, број на зграда/друг објект, влез/кат и број на посебен/заеднички дел, намена и внатрешна површина

Почетна висина на месечна закупнина -05% од Проценета  вредност

(МКД без ДДВ)

Банкарска гаранција за сериозност-

2% од  проценетата вредност

(МКД без ДДВ)

Минимален износ на банкарска гаранција за обврски од договор

(МКД без ДДВ)

Ден и час  на јавното наддавање
12345678910
1Блаце659.00КО Блаце Кале,     ИЛ 386, КП 2772/1

Аре Кубашит

бр. 1,

влез 01,

кат приземје, бр.  на посебен дел 00, 

намена ДП. 

24.999.0099.998.00110.000.00

17.05.2021г

16:00

 

Прва објава

Б. Времени објекти кои се даваат во закуп за дејности:

Б.1. царинско застапување

Реден бројГраничен преминОбјект бројПовршина (м2)

Катастарска општина (КО)

 Имотен лист (ИЛ)

Катастарска парцела

Почетна висина на месечна закупнина -05% од Проценета  вредност

(МКД без ДДВ)

Банкарска гаранција за сериозност-

2% од  проценетата вредност 

(МКД без ДДВ)

Минимален износ на банкарска гаранција за обврски од договор

(МКД без ДДВ)

Ден и час  на јавното наддавање
123456789
1Табановце2612,40

Поставен на градежно земјиште викано Горни ливади КО Табановце,

ИЛ 1290,

КП 940/1

КЕН, ДП.

3.905,0015.620,00100.000,00

17.05.2021г

17:00

2Табановце9322,00

Поставен на градежно земјиште

КО Табановце,

ИЛ 1290,

КП 940/1 КО Табановце, КЕН, ДП. 

3.885,0015.539,00100.0000,00

17.05.2021г

18:00

  1. Интегрален текст на Огласот за јавното наддавање, Пријавата (Образец број 1) и

Изјавата (Образец број 2) за учество на јавното наддавање, може да се превземат од веб страната на Царинска Управа  http://www.customs.gov.mk.

  1. Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши електронски на следната интернет адреса http://e-aukcii.finance.gov.mk. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со податоците и доказите утврдени во овој оглас се прикачуваат во електронскиот систем за јавно наддавање на Министерството за финансии.

-          Податоците и доказите утврдени во овој оглас заедно со пријавата треба да бидат скенирани во еден pdf документ и истиот се прикачува при пријавувањето и тоа во делот „Изјава”.

-          Банкарската гаранција се скенира во pdf документ и се прикачува при пријавувањето и тоа во делот „Банкарска гаранција”.

  1. Еден затворен плик е за една пријава за една дејност и за еден објект односно

деловен простор.

Во секој затворен плик   се доставува единствено  оригиналната   банкарска гаранција за сериозност на понудата (точка 5.1. од овој оглас) до пошта на адреса на Царинска Управа или директно во просториите на архивата на Царинска Управа ул. „Лазар Личеноски” бр. 13, 1000 Скопје, во затворен плик на кој е наведен бројот на огласот и е назначено: „за Комисија за  располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Царинската управа на Република Северна Македонија.

Рокот за доставување  на   оригиналната   банкарска гаранција за сериозност на понудата  и прикачувањето на пријавата со  задолжителната документација скениерани во pdf на интернет страната   http://e-aukcii.finance.gov.mk за учество на јавното наддавање е најдоцна до 11.05.2021 година.

Јавното наддавање за секој објект одделно ќе се одржи електронски на следната интернет адреса  http://e-aukcii.finance.gov.mk

Јавното наддавање ќе започне во терминот наведен во табеларниот преглед, за секој објект поединечно.

  1. Почетната цена за наддавање за објект, е наведена во колона 7 во табелите

од ДЕЛ А, и колона 6 во табелите од ДЕЛ Б на овој оглас. Цената на закупнината е изразена во денари без ДДВ и е противвредност од евра, утврдена согласно Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост  („Службен весник на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/2016, 21/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 101/19 и 275/19),  и Законот за процена („Сл. весник на РМ” бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16).

  1. Задолжителна документација за учество на јавното наддавање е:

5.1. за сите учесници:

- Пријава (Прилог  број 1) пополнета со сите предвидени податоци, со датум не постар   од шест месеци, со потпис од одговорното лице и печат од правното лице, електронски во pdf

- Банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2% од проценетата вредност на недвижната ствар е наведена во колона 8 во табелите од ДЕЛ А, и колона 7 во табелите од ДЕЛ Б на овој оглас, се доставува електронски во pdf формат и во оригинал преку пошта или директно во ахивата на Царинската управа најдоцна  до 11.05.2021 година ;

                - Потврда за регистрирана дејност од правното лице подносител на пријавата издадена од Централен регистар на РСМ, поднесена електронски во pdf формат заверена со потпис и печат од одговорното лице;

- Тековна состојба од подносителот на пријавата издадена од Централен регистар на РМ, со датум на издавање не постар од шест (6) месеци, поднесена електронски во pdf формат заверена со  потпис и печат од одговорното лице;

          - Изјава со која се обврзува дека ако биде избран за најповолен понудувач, во рок од 5 дена од приемот на известувањето за избор ќе пристапи кон склучување Договор за закуп, поднесена електронски во pdf формат со потпис и печат од одговорното лице;

            - Изјава – Прилог бр. 2 со која подносителот на пријавата изјавува дека ги прифаќа и е запознаен со условите од Огласот за јавно наддавање и Упатството, поднесена електронски во pdf формат со потпис и печат од одговорното лице;

 5.2. за учесници за дејност царинско застапување:

             -Важечка лиценца - Одобрение за вршење работи за застапување во царински постапки за обавување на дејноста царинско застапување издадено од Царинска управа, поднесено електронски во pdf формат;

- Важечки општи гаранции за транзитна постапка издадени од банка, поднесени електронски во pdf формат во висина од:

а) 5 милиони денари – за обавување на дејноста царинско застапување  во објекти на граничен премин Блаце, Табановце и Ќафасан; 

 б) 2 милиони денари – за обавување на дејноста царинско застапување  во објекти на граничен премин  Блато;

           - Потврда за работно време издадена од Централен регистар на РМ за обавување на  дејноста царинско застапување, поднесена електронски во pdf формат, заверена со потпис и печат од одговорното лице, и тоа:

а) работно време од 24 часа – за објекти на граничен премин Блаце, Табановце и  Ќафасан;

б) работно време од 12 часа – за објекти на граничен премин Блато.

     - Изјава за работно време, поднесена електронски во pdf формат со печат и потпис на одговорното лице, доколку не може да се обезбеди Потврда за работно време до денот на јавното наддавање, со обврска во рок од 30 дена задолжително да се достави Потврдата;

5.3. за учесници за дејност осигурување на лица и возила:

     -Дозвола за вршење работи на осигурување во рамки на класа на осигурување

од одговорност од употреба на моторни возила, издадена од надлежен орган (Министерство за финансии, Агенција за супервизија на осигурувањето), и тоа за Друштво за осигурување, како и за Осигурително брокерско друштво или Друштво за застапување во осигурувањето, за обавување на дејноста осигурување на лица и возила, поднесена електронски во pdf формат со потпис и печат од одговорното лице.

6. Банкарската гаранција е за сериозност на понудата и треба да е издадена од банка. Во висина е од 2% од проценетата вредност на недвижната ствар и е со рок на важност најмалку 60 дена сметајќи од денот предвиден како краен рок за поднесување на пријавите. Банкарската гаранција за сериозност на понудата на најповолниот понудувач му се враќа веднаш по записничкото примопредавање на објектите, а на останатите подносители на пријава се враќа во рок од 15 дена од јавното наддавање. Царинска управа ќе ја реализира банкарската гаранција за сериозност доколку најповолниот понудувач не го склучи понудениот договор за закуп, не го солемнизира  и не направи записничко примопредавање на објектот во предвидените рокови. На секое идно јавно наддавање за истиот објект во период од една година, овој учесник во наддавањето нема да може да учествува;

7.  Објектот се издава во видена состојба.

8. Постапката за избор на најповолен  понудувач ја спроведува Комисија за  располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија, формирана со решение од директорот на Царинската управа.

9. Комисијата нема да даде корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, за понудувач кој:

-          поднел пријава за која Комисијата ќе утврди дека е некомплетна – непополнета, без соодветната задолжителна докуметација од точка 5 од овој оглас или без сите податоци и докази предвидени во овој оглас,

-          подносителот на пријавата има важечки договор за иста дејност на ист граничен премин за кој поднел пријава,

-          подносителот на пријава е најповолен понудувач на еден граничен премин и за еден објект за давање во закуп на тековниот оглас

-          е подносител на пријава за еден објект, кој учествувал на јавно наддавање за истиот објект во тек на една година претходно, бил избран за најповолен понудувач, но не го склучил договорот за закуп, не го солемнизирал и не направил записничко примање на објектот и

-         има неплатени долгови кон ЦУ.

10. Јавното наддавање е електронско и ќе се одвива на следниот начин:

-          Подносителите на пријави е потребно да се пријават на огласот објавен на страната на Министерството за финансии, да ги испратат личните податоци и документи  потребни за регистрација во системот, како и точна e-mail адреса со која се регистрирале во системот http://e-aukcii.finance.gov.mk, за да може Комисијата да го одобри нивното учество во јавното наддавање;

-          На подносителите на пријави кои се комплетни и навремени согласно овој оглас, Комисијата преку e-mail, во рок од три дена од денот на доставувањето на пријавите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои доставиле некомплетна – непополнета, без соодветната задолжителна докуметација од точка 5 од овој оглас или без сите податоци и докази предвидени во овој оглас, им доставува известување (по електронски пат) со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање;

-          Подносителите на пријави кои од Комисијата ќе добијат корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата http://e-aukcii.finance.gov.mk со корисничкото име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање;

-          Електронското јавно наддавање ќе се одржи доколку на огласот се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите од огласот и ја прифати  почетната цена;

-          Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат односно зголемуваат почетната цена на закупнината;

-          Јавното наддадавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда;

-          Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, почетната цена на закупнината се намалува за 2% по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат, односно зголемуваат, без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од пет минути повторно нема понуда, почетната цена на закупнината повторно се намалува за 2% од проценета вредност;

-          Кога јавното наддавање за соодветен објект е во прва или втора објава, соодветно се применуваат одредбите од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.

-          За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за закупнина за конкретниот објект.

-          Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува Записник за спроведеното јавно наддавање од електронскиот систем кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање и Извештај за текот на јавното наддавање.

-          Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение, во рок од пет дена од приемот на приговорот.

-          Против решението од Комисијата може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

-          За постапките за јавно наддавање за објект за кои има приговор или жалба против решението од Комисијата, Одлука за избор на најповолен понудувач во постапка со електронско јавно наддавање ќе се изготви по завршувањето на постапката која ќе се води по приговорот односно жалбата.

11. Во оваа постапка за давање во закуп на објектите на граничните премини, од страна на сите учесници задолжително се почитува следното:

-          Доколку најповолниот понудувач го потпишал договорот за закуп, но во периодот до солемнизација на договорот го извести закуподавачот дека го откажува договорот за закуп или не дојде на денот за солемнизирање на договорот, банкарската гаранција за сериозност не се враќа односно ќе се активира;

-          Доколку најповолниот понудувач кој последен ја наддал почетната цена за закуп на еден објект, не го прифати понудениот Договор за закуп, банкарската гаранција нема да му се врати односно ќе се активира;

-          За давање во закуп на објектите, меѓу Царинската управа и најповолниот понудувач се склучува договор за закуп кој се солемнизира кај   нотар на трошок на закупецот;

-          Во рок од 10 дена од потпишувањето на договорот од двете страни закупецот е должен да обезбеди банкарска гаранција за обврски од договорот (колона 9 од ДЕЛ А и колона 8 од ДЕЛ Б од овој оглас), на износ утврден од страна на Царинската управа, но не помал од пет (5) просечни месечни закупнини и пет (5) просечни режиски трошоци за соодветниот објект. Износот е гаранција за редовно подмирување на закупнина, режиски и други трошоци кои произлегуваат од договорот. Рок на важност на гаранцијата е пет (5) месеци повеќе од крајниот рок на договорот, со обврска за обновување по секое активирање од страна на Царинската управа;

-          Закупецот може во текот на важењето на договорот за закуп на објектот да обавува, како дополнителна дејност платен промет или менувачко работење, за што е потребно во рок од 30 дена по добивањето на потребните одобренија за работа за соодветната дејност, писмено да ја извести Царинската управа.

-          Времетраење на  договорот за закуп е 48 месеци.

-          Закупецот мора да започне со вршење на дејноста која ја пријавил во рок од 30 дена по потпишувањето на договорот од двете страни;

-          Закупените и заедничките објекти, како и блиското опкружување, закупецот е должен да ги употребува како добар домаќин и според нивната намена;

-          Режиските трошоци за објектот – струја, ел.енергија, греење, вода, ПТТ, изнесување на сметот до определеното место за собирање, заедничките трошоци, се на товар на закупецот;

-          Закупецот соодветно на својата дејност и намената, ја презема одговорноста за применување на сите законски прописи, како и ПП заштитата и трошоците за набавка на пропишаната ПП опрема во објектот;

-          Закупецот е должен на Царинската управа да и достави адреса за доставување на писма, и секое доставување на писмо од страна на Царинската управа на таа адреса ќе се смета за полноважно ако е извршено по пошта со препорачана пратка;

-          Закупецот е должен да ги извести Царинската управа и нотарот кај кој е солемнизиран договорот за секоја промена на седиштето, адресата, статусни и слични промени, банкарските сметки, отворен стечај на закупецот и слично;

-          Во случај на стечај, ликвидација и други случаи на престанок на вршењето на дејноста од страна на закупецот, истиот е должен веднаш да ги извести Царинската управа и нотарот кај кој е солемнизиран договорот, а договорот за закуп престанува да важи;

-          Закупецот не смее закупениот објект целосно или во делови да му го даде во закуп на друг (подзакуп), или според некој друг основ да го даде на употреба;

-          Закупецот не смее без писмена согласност од Царинската управа да врши измени на објектот (преградување, поправки, преправки и други инвестициони работи);

-          Закупецот е должен да ги надомести трошоците за штетите на објектот настанати по негова вина или поради небрижност;

-          Договорот за закуп ќе содржи извршна калузула – изрична изјава на закупецот дека е согласен врз основа на договорот кој се заверува кај нотар, непосредно да се спроведе присилно извршување  врз имотот на должникот заради наплата на доспеана, а неплатена закупнина и други трошоци и надоместоци определени со договорот, како и присилно иселување доколку договорот биде откажан, раскинат или престанал на друг  начин;

-          По престанокот на закупот по било кој основ закупецот е должен да и го врати на Царинската управа објектот, записнички, во исправна состојба а во согласност со отказниот рок;

-          Царинската управа може еднострано да го раскине договорот за закуп доколку:

а) закупецот во рок не започне или не ја врши дејноста за која се пријавил на наддавањето,

б) закупецот не се придржува кон договорот за закуп,

в) закупецот не ги плаќа во рок закупнината и режиските трошоци,

г) закупениот објект закупецот го издава на подзакуп,

д) закупецот престане да ги исполнува условите од овој оглас врз основа на кои е склучен договорот за закуп,

ѓ) објектот е потребен за обезбедување услови за непречено функционирање на државните органи на граничниот премин,

 

12. Контакт лица за информации:

               

Игор Трпевски, 070-392-964  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за граничен премин Блаце;

-    Ацо Божиновски, 070-360-493 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за граничен премин Табановце;

-    Перо Дејкоски, 070-357-931, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за граничен премин  Ќафасан и Блато.

 

Пријава за учество на јавно наддавање 

И З Ј А В А

Заменикот на Претседателот задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Љупчо Николовски, заедно со директорот на Царинската управа, Горан Сугарески, денес (21.04.2021 година) беа во посета на граничниот премин Блаце, каде одржаа работен состанок со шефот на царинската испостава Блаце.

Царинската управа, денес, на 14-ти април одбележува 29 години од своето постоење како самостоен државен орган. Со оглед на условите предизвикани од пандемијата со КОВИД-19, директорот на Царинската управа г. Горан Сугарески, преку видео порака им се обрати на царинските службеници, соработниците, учесниците во царинските постапки, како и на сите граѓани и се осврна на постигнатите резултати во текот на изминатата година.

Соочени со посебни предизвици и потешкотии предизвикани од пандемијата, Царинската управа следејќи ги промените, со брзи реакции и флексибилност успеа проектите и активностите кои започнаа во 2019 година непрекинато да ги извршува и во 2020 година. Па така, изминатат година ја одбележаа повеќе настани и проекти меѓу кои и претседателството со Поткомитетот за царина и правила на потекло во рамки на ЦЕФТА, кој има големо влијание во олеснувањето на националната и прекуграничната трговија. Како претседавачи со овој комитет, успеавме да воспоставиме т.н. зелени коридори, преку кои за време на пандемијата сите земји членки на ЦЕФТА се обврзаа да обезбедат 24 часовна работа на граничните премини за извоз и увоз на стоки во рамки на ЦЕФТА, како и на клучните гранични премини со Европската Унија. Исто така, согласно потребите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат го развивме новиот модул РАВИО во рамките на ЕХИМ системот кој служи за автоматско следење и стопирање на лицата кои се обидуваат да излезат преку аеродромите од државата, а имаат решение за изолација.

Подетални податоци за сите постигнатите резултати на Царинската управа во изминатата година, може да погледнете во видео обраќањето на директорот на Царинската управа г. Горан Сугарески, на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=_zQZRxC1ENU&feature=youtu.be

Традиционално, на денот на Царината беше искажана благодарност на институции и поединци кои со својата работа дадоа придонес за успешната работа на Царинската управа и поддршка на реформите во царинското работење, а на царинските службеници кои одбележуваат 10, 20 и 30 години од своето работење, им беа доделени Благодарници во знак на признание за нивната посветеност при вршењето на должноста на царинскиот службеник.

Во рамки на годинашното одбележување на царинскиот празник, организирана беше и крводарителска акција, а својата хуманост царинските службеници ја искажаа и преку донација на мебел, инвертер клима уреди, постелнина, неколку кујнски апарати, детски играчки и друго за “Родителска куќа“, каде се сместени родителите чии деца се пациенти и примаат терапија на хемато-онколошкото одделение на Универзитетската клиника за детски болести.

Годишниот извештај за работењето на Царинската управа во 2020 година, може да го видите тука

https://issuu.com/bachevska/docs/godisen_izvestaj_carinska_uprava_2020_godina_so_ma  

 

По повод 14-ти Април, денот кога  Царинската управа одбележува 29 години од своето постоење како самостоен државен орган,  вработените традиционално организираа хуманитарна  акција.

Во Службен весник на РСМ број 77 од 6 Април 2021 година е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите.

Царинската управа ве известува дека со овој Закон се вршат следните измени и дополнувања:

-          Се врши прецизирање на роковите за поднесување на акцизна декларација и плаќање на акцизата од страна на лица кои не се регистрирани во електронскиот Регистар на акцизни обврзници, а поседуваат, произведуваат, тргуваат, складираат, чуваат, преработуваат акцизни добра. Овие лица стануваат акцизни обврзници и треба веднаш да поднесат акцизна декларација во компјутерскиот систем на Царинската управа (СОЦДАД) и најдоцна во рок од пет дена од прифаќањето на акцизната декларација да ја платат акцизата согласно посебните одредби кои се однесуваат за наведените акцизни добра од Законот за акцизите.

-          Се прецизираат одредбите кои се однесуваат на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг во постапка на акцизно складирање и акцизно повластено користење при што гаранција нема да се бара во случаите кога имателот на одобрението за повластен корисник е државен орган, јавна, научна или образовна институција или јавна здравствена установа. Се пропишуваат и одредби за утврдување на понизок износ на гаранција и употреба на готовински депозит за обезбедување на акцизата, рок за важност на банкарска гаранција, враќање или ослободување на банкарска гаранција и готовински депозит. Во овој закон се пропишуваат и обврска за доставување на гаранција за обезбедување на акцизен долг кој може да настане за обврзниците за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс кои пред издавањето на одобрението треба да поднесат гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој настанал или кој би можел да настане.

-          Истовремено, обврската за поднесување на гаранција за обезбедување на акцизен долг кој може да настане од страна на приватните здравствени установи кои се иматели на одобрение за повластен корисник се одложува до 01 јануари 2022 година.

-          Се врши допрецизирање и дополнување на членовите 61 и 87 од Законот за акцизите кои се однесуваат на акцизните марки за обележување на меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци и тутунските производи, при што акцизните марки за обележување на пури, цигарилоси, тутун за пушење, други тутунски производи и течност за полнење на електронска цигара се пријавуваат и издаваат во количина од најмалку 500 парчиња, а  во случаите кога се користат ексклузивни серии, ограничени количини наменети за промотивни цели или рачно изработени пури надлежниот царински орган може да одобри издавање на акцизни марки во број помал од 500 парчиња.

-          Се транспонираат одредбите од Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 86/2020, 105/2020, 125/2020 и 169/2020), односно се пропишува износот и нов начин на пресметка на акцизата за безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00 и за гасно масло како погонско гориво и како гориво за греење од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00. Се врши изедначување на износот на акцизата на гасното масло наменето како гориво за греење со акцизата на гасното масло како погонско гориво при што се пропишува враќање на дел од платената акциза. Со оглед дека Законот стапи во сила со денот на објавувањето во Службен весник, имателите на акцизна дозвола и увозниците на енергенти имаат обврска да направат попис на залихите и да извршат доплата на акцизата.

-          Во Законот за акцизите се додаваат два нови члена 98-а и 98-б кои се однесуваат на враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата и обележаното гасно масло употребено во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, како и начинот и постапката за остварување на правото за враќање на  дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата или употребено во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата.

-          Се одложува примената на одредбите од членот 13 ставови (1) и (2) од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник  на Република Северна Македонија” број 275/19 од 27.12.2019 година) до 1 јануари 2022 година, а кои се однесуваат на производителите и увозниците на вино и акцизните обврзници за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс и лигнит.

Текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите е објавено: ТУКА

 

 

Во насока на промоција на отворената царинска линија за пријавување на корупција и Планот за борба против корупција, денеска заменикот на Претседателот задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Љупчо Николовски, на граничниот премин Деве Баир, одржа работна средба со директорот на Царинската управа Горан Сугарески.

Царинската управа ги известува производителите, увозниците, трговците на големо и трговците на мало дека на 06.04.2021 година донесен е и објавен во Службен весник бр.77/2021 Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите, кој стапи на сила веднаш.

Пресметката на акцизата на нафтените деривати се врши согласно движењето на средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm, 10 ppm ULSD и на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan, а следењето го врши Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. За период од 1 до 15 во месецот и од 16 до крајот на месецот за износот на дополнителната акциза ДАБ, ДАД и ДАЕ соодветно ги известува Министерството за финансии и Царинската управа.

Согласно движењето на средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm, 10 ppm ULSD и на Gasoil 0,1% на котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan во периодот од 16 до 31 март 2021 година, износот на дополнителната акциза за безоловен бензин Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, дополнителната акциза ДАБ изнесува 0 денари за литар, за гасното масло како погонско гориво Еуродизел БС (D-E-V) дополнителната акциза ДАД изнесува 2 денари за литар и гасното масло како гориво за греење Екстра лесно ЕЛ – дополнителната акциза ДАЕ изнесува 2 денари за литар.

Врз основа на тој податок вкупниот износ на акцизата почнувајќи од 00:01 часот на 06.04.2021 година изнесува:

-        Безоловниот бензин Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98 износ на акциза од 22,00 ден/лит,

-        Гасно масло како погонско гориво Еуродизел БС (D-E-V) и Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ износ на акциза од 17,50 ден./лит

Согласно измените во членот 8 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, а во врска со измените на износот на акцизата за авио бензин од тарифната ознака 2710 12 31 00 изнесува 25,00 денари за литар.

Согласно одредбите од член 104 од Законот за акцизите производителите, увозниците, трговците на големо и трговците на мало се должни на денот на почетокот на примената на зголемувањето на акцизата на енергентите (06.04.2021 година) да направат попис на затечените залихи на енергенти, да подготват записник за извршениот попис и да го поднесат до царинскиот орган не подоцна од 5 работни дена од датумот на зголемување на акцизата.

Покрај записникот од извршениот попис потребно е и да се достави до надлежниот царински орган (Царинска управа – Сектор за акцизи) акцизна декларација во електронска форма или во хартија (само за трговците кои не се регистрирани во СОЦДАД), а разликата од акцизата да се плати најдоцна во рок од 15 дена од денот на зголемувањето на акцизата односно најдоцна до 21.04.2021 година.

Согласно наведеното, разликата во акцизата која треба да се доплати изнесува:

-        Еуросупер БС 95 - 0,308 ден/лит,

-        Еуросупер БС - 98 - 0,308 ден/лит,

-        Еуродизел БС (D-E-V) - 2,379 ден/лит,

-        Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ - 11,18 ден/лит и

-        за Авио бензинот разликата во зголемената акциза изнесува 0,604 ден/лит,

Зa дополнителни појаснувања и консултации Ве упатуваме да го користите информативниот систем на Царинската управа на следниот линк Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

 

 

Почитувни кандидати,

Царинската управа Ве известува дека на ден 27.05.2021 година со почеток во  11:50 часот, во просторијата број 1 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје кој се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ број 9б,  е закажано повторното полагање (поправен испит) за вториот дел од испитот –студија на случајот.

-Право да го пријават и полагаат поправниот испит го имаат оние кандидати кои не го положиле вториот дел од испитот - студија на случајот и се упатуваат на поправен испит само за вториот дел.

Заинтересираните кандидати испитот го пријавуваат на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-ОБ.05.02 - Пријава за повторно полагање на стручен испит за лиценциран застапник.  Кликни тука

Во овој случај потребно е кандидатот да поднесе пријава за повторно полагање на стручен испит и да плати надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Уплатата се врши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управ ул.„Лазар Личеноски“ 13,  1000 Скопје,

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: надоместок за полагање на втор дел од испитот – студија на случај за лиценциран застапник.

Пријавата заедно со уплатницата  се поднесува во архивата на Царинска управа адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-OБ.05.02, започнувајќи од 04.05.2021 се до 19.05.2021 година.

-Исто така право да го полагаат вториот дел од испитот (студија на случај) го имаат и оние кандидати кои го положиле првиот дел од испитот (теоретски дел) но не се пријавиле да го полагаат вториот дел (студија на случај), односно по прв пат се пријавуваат да го полагаат вториот дел од испитот. Заинтересираните кандидати испитот го пријавуваат на образец 01.30.00.ПЦ.005.02-ОБ.04.02 - Пријава за полагање на стручен испит за лиценциран застапник.  Кликни тука

Сите кандидати кои ќе се пријават потребно е на денот на полагањето да понесат лична карта заради утврдување на идентитетот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

 

ПРИЈАВА ЗА ПОВТОРНО ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

 

БАРАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК 

Директорот Сугарески денес беше во работна посета на Царинарница Битола преку која Царинската упрва ги извршува работите од својот делокруг во југозападниот дел од државава и координира и раководи со територијално најголемиот регион во споредба со другите царинарници во рамки на управата.

Почитувани кандидати,

Царинската управа Ве известува дека Уверенијата за положен стручен испит за  лиценциран застапник, за кандидатите кои полагаа на ден 24.03.2021 година се изготвени. Сите кандидати кои го положија испитот можат да дојдат во просториите на Царинска управа  ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје (стара зграда) на I спрат во Одделени за царински и даночни постапки соба бр.8 , секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, започнувајќи од 29.03.2021 до 09.04.2021.

Исто така, Ве известуваме дека Уверенијата може во ваше име или во име на повеќе кандидати да ги подигне и друго лице.

Доколку некои од кандидатите се спречени да дојдат во просториите на Царинска управа или не можат да обезбедат друго лице кое во нивно име ќе го подигне Уверението за положен испит, потребно е да испратат електронска порака на адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., а Уверенијата ќе им бидат доставени на домашна адреса наведена во пријавата.