Поднесување и издавање на документација и во електронска форма. Измената е во насока на имплементирање на начелата за интероперабилност и усогласување со процесите на дигитализација. Концептот е – Владата обезбедува комуникација помеѓу институциите, како и комуникација со економските оператори и со граѓаните. Со овие измени се изврши усолгасување со Законот за електронски документи и доверливи услуги, како и законот за електронско управување и електронски услуги со наслов „Можност за поднесување и издавање на документација и во електронска форма.

Дел од одредбите на овој Закон кои се однесуваат на електронското поднесување на барање и доставување на документи, ќе престанат да важат со денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европска Унија.

Овој Закон ќе започнe да се применува од 1 јули 2022