Царинската управа на ден 14.03.2022 год со почеток во 10 часот, во просториите на Европскиот универзитет во Скопје, поточно на 3ти кат просторија 1 , ќе го одржи првиот дел  од стручниот испитот за лиценциран застапник – теоретски дел. Право да го полагаат испитот го имаат следниве кандидати:

- Стефан Трајковски Скопје

- Ангела Петрушевска Куманово.

- Ивона Арсова о. Росоман Кавадарци

-Петар Колев Гевгелија

-Валерија Јованова од Кавадарци 

-Билјана Сасанска од Пехчево 

-Томислав Василевски од Тетово

-Миле Трајковски од Скопје 

-Јане Цветановски од Скопје

-Никола Крстиќ од Куманово

-Дарко Јордановски од Скопје

-Теодора Пецова од Скопје

-Горгиевски Мартин од Скопје

-Елена Ангелеска од Скопје

-Петар Танев од Скопје

-Нинослав Гавроски од Тетово

-Тодор Тофилоски од Гостивар