Изготвениот прашалник кој се пополнува анонимно е наменет за испитување на задоволството на учесниците во царинската постапка и истиот треба да помогне да се подобри  квалитетот на услугите кои ги пружа Царинската управа, преку унапредување и подобрување според увидената состојба.

Царинската управа искажува благодарност за вашата подготвеност да го поддржите испитувањето преку вашите дадени одговори и предлози.

Одговорите ги очекуваме најдоцна до 31.03.2021