Согласно одредбите од Уредбата со законска сила примена на законот за акцизите, износот на акцизата се менува во зависност од движењето на берзанските цени на нафтените деривати.

Со оглед дека просечната цена на бензините Prem Unl 10ppm на котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan во изминатите 15 дена е поголема од 590USD/ton, износот на акцизата за безоловниот бензин ЕУРОСУПЕР БС–95 и ЕУРОСУПЕР БС–98, се намали за 1 денар.

Согласно наведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20.07.2020 година, донесе ОДЛУКА број 02-1595/1 за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати, при што акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи од 21.07.2020 година 00:01 часот, и во наредните 14 дена ќе изнесуваат:

  • Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 95 - 23,692 (денари/литар)
  • Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 23,692 (денари/литар)