Во сегашните услови на глобалната пандемија на COVID-19 низ целиот свет, а со цел да им се помогне на земјите да го забрзаат прекуграничното движење на медицински средства чија побарувачка е зголемена, Светската царинска организација (СЦО) и Светската здравствена организација (СЗО) пристапија кон координативен пристап на соработка.

Како резултат на заедничкиот напор на двете организации подготвена е референтна табела со тарифно распоредување согласно Номенклатурата на ХС (Хармонизиран систем)  на медицински производи кои се неопходни во справувањето со пандемијата, а со цел на зачувување на јавното здравје.

Оваа табела е дадена за полесно идентификување и тарифно распоредување на  медицинските средства потребни за време на пандемијата со цел полесно прекугранично движење, примена на непредвидени тарифни и нетарифни мерки, мониторинг, борба против фалсификувани материјали или превземање на мерки за решавање на нивниот недостаток. 

Препорака на СЦО