Царинската управа јавно ве повикува и ве известува дека во период од 02.11.2018 до 09.11.2018 година, можете да ги поднесувате и доставувате вашите Барања за полагање стучен испит во писарницата на Царинската управа на адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово., на образец 01.30.00.ПЦ.005.01.-OБ.04.01, кој образец можете да го најдете на следниот линк: 

Кон барањето потребно е да ги поднесете следниве документи:

1.Диплома за завршено најмалку средно образование (оригинал или фотокопија заверена на нотар),

2. Доказ за работно искуство од најмалку една година во областа на царинското работење (во оригинал или фотокопија заверена кај нотар).  

3.Сертификат за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор член на здружението ALTE на европски тестатори или уверение од меѓународна институција А1 (А1) ниво не ЦЕФР ((CEFR), односно ФЦЕ, БУЛАТС; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат. (оригинал или фотокопија заверена на нотар),

4.Уверение за посетена претходна обука за лиценциран застапник (во фотокопија),

5.Административна такса од 50 денари за барањето и 500 денари за одлуката..

Заинтересираните кандидати потребно е Барање за полагање стучен испит, соодветна документација и соодветно платен надоместок за административна такаса и за изработка на одлука, најдоцна до 09.11.2018 година. 

 

Уплатата се врши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа

   Лазар Личеноски 13,  1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: за административна такса и изработка на одлука за лиценциран застапник.

 

Прилог 

Барања за полагање стучен испит