На 30 март 2018 година, во просториите на Царинската управа се одржа работна средба со цел запознавање со одредбите од новиот Предлог Закон за акцизи кој е во завршна фаза на усогласување. На состанокот присуствуваа производителите и увозниците на алкохолни пијалаци во Република Македонија.

На средбата компаниите се запознаа со одредбите кои се предлагаат со новиот Предлог Закон за акцизи: плаќањето на акцизата со поднесување на акцизна декларација по пуштање во промет и новиот начин на управување со акцизните марки, роковите за постапување, како и со промените кои ќе настанат со воведувањето на новиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи. Претставниците на компаниите покажаа голем интерес за новините кои се предвидуваат со Предлог Законот, како и за поедноставувањето и забрзувањето на акцизните постапки со примената на новиот систем. Предлозите дадени од нивна страна ќе бидат разгледани во насока на нивно имплементирање во Предлог Законот или во подзаконските акти кои ќе произлезат.

Царинската управа и понатаму ќе продолжи да одржува средби со претставници на компаниите кои работат со акцизни добра со цел да ги запознае со новиот Предлог Закон за акцизите и да ги усогласи предложените одредби со предлозите и размислувањата на деловната заедница, после што истиот ќе биде објавен во Единствениот електронски национален регистар на прописи (Портал ЕНЕР) за запознавање на јавноста.

foto1alkohol
foto1alkohol
foto2alkohol
foto2alkohol
Previous Next Play Pause
1 2