Ве информираме дека поради надградба на интернет мрежа, ИТ услугите на Царинската управа ќе бидат во прекин, денеска 15 септември во периодот  од 16:30 до 18:30. 

Во овој период нема да бидат достапни следниве ИТ системи: Системот за обработка на царински декларации – ASYCUDA, Новиот компјутеризирам транзитен систем НКТС, Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти – EXIM и Порталот за електронски комуникации ПЕК.

По завршување на надградбата ќе бидете благовремено известени.

Благодариме на разбирањето