Ве известуваме дека заради целосно искористување на пропишаната количинa на квотa предвиденa за првото тромесечие од 2017 година за Европска унија, има промена на царинските давачки во рамки на квота за стоките кои се распределуваат во тарифниот број 2402 20.За овие стоки почнувајќи од 10.01.2017 година царинската стапка во рамки на квота изнесува 27%, наместо досегашната стапка 0%.