Почитувaни,

Во врска со Известувањето за организирање на вонредна дополнителна обука за оние лиценцирани застапници на кои им е одземена лиценцата по основ за непосетување на две последователни дополнителни обуки, објавено на ден 12. 8. 2021 година, ве известуваме дека овие обуки се одложуваат.

Сите пријавени лиценцирани застапници ќе бидат навремено известени за новите термини, како и за останатитеинформациие поврзани со овие обуки.