Почитувни кандидати,

Царинската управа Ве известува дека на ден 27.02.2019 година со почеток во 16:00 часот, во просторијата број 1 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје кој се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ број 9б, ќе се одржи повторното полагање (поправен испит) на вториот дел од испитот –студија на случајот.

Право да го полагаат поправниот испит го имаат следниве пријавени кандидати:

Р.бр

Име и презиме на кандидатот

Време на полагање

Локација

1.

ИЛИЈА ОРЕШКОВ

16:00

Просторија 1

2.

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ

16:00

Просторија 1

3.

ДУШКО ВУКОЈИЧИЌ

16:00

Просторија 1

4.

ДАВОР ЈОВАНОВИЌ

16:00

Просторија 1

5.

БОЖИДАР СТОИЛКОВИЌ

16:00

Просторија 1

6.

МАРКО АПОСТОЛОВСКИ

16:00

Просторија 1

7.

МОНИКА-СИЛЕВА СТАНКОВСКА

16:00

Просторија 1

8.

ВИКТОР ТАТАБИТОВСКИ

16:00

Просторија 1

9.

ЈУСУФ РИЗВ АНИ

16:00

Просторија 1

10.

АЛЕКСАНДАР АРСОВ

16:00

Просторија 1

11.

БОРЈАН СИМЈАНОСКИ

16:00

Просторија 1

12.

ВАЛОН ИЗАИРИ

16:00

Просторија 1

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени 15 минути пред започнувањето на испитот, заради нивно евидентирање.

Сите кандидати кои ќе се го полагаат испитот потребно е на денот на полагањето да понесат лична карта заради утврдување на идентитетот.