Поддршка за корисници:

  • Акцизни дозволи и одобренија за повластен корисник: Жанета Васиќ, тел. 02 3 29 39 08
  • Акцизни постапки: Малек Мустафовска, тел. 023 29 39 06
  • Акцизни марки: Виктор Веселинов, тел. 02 3 29 39 41
  • Анастас Маженковски, тел. 070 279 456
  • Ренезијана Кипријанова, тел. 070 313 716
  • Весна Змајшек, тел. 070 364 337 

XSD шеми за валидација на пораките за EMCS

XSD шеми за валидација на пораките за АКЦИЗИ

Предлог - Правилник за движење на акцизни добра со примена на електронски административен документ

Презентација - Движење на акцизни добра со примена на е-АД (портал за трговци)

User Manual for TRADER PORTAL EXCISE System (Корисничко упатство за трговци за акцизниот модул)

Насоки за пополнување на е-АД во модулот за акцизи во СОЦДАД

Предлог текст на Правилник за спроведување на законот за акцизите

DDNEA v2.02

FESS v3.91

Правилник за акцизни марки за тутунски производи (Сл. весник бр. 246/2019)

Правилник за акцизни марки за меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци (Сл. весник бр. 246/2019)

Насоки за враќање на платена акциза за дипломатски и конзуларни претсатавништва и меѓународни организации

Насоки за поднесување на барање за поврат на акциза за течен нафтен гас кој се користи во процес на производство

Насоката за постапување со акцизни декларации за пуштање во слободен промет без ослободување (нафтени деривати и пиво)

Насоки за поднeсување барање  за подигање на акцизни марки за меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци и тутунски производи преку СОЦДАД порталот

Насоки за пополнување барање за издавање акцизна дозвола во МЕОС - СОЦДАД

Насоки за употреба на гаранција за обезбедување на акцизата

Насока за пополнување барање за издавање одобрение за повластен корисник во МЕОС - СОЦДАД

Насоки за потврдување на прием на етил алкохол од повластени корисници во СОЦДАД

Соопштение за пререгистрација на мали дестилерии

Насоки за постапување при набавка на етил алкохол или енергенти за повластен корисник во СОЦДАД

Насоки за постапување при примена на резервна постапка во Системот за движење и контрола на акцизни добра (EMCS)

Резервна постапка Образец А

Резервна постапка Образец Б

Резервна постапка Образец В

Соопштение за имателите на акцизни дозволи кои ќе се пререгистрираат како мали дестилерии

Насока за пополнување на Декларација за плаќање тип 11 во СОЦДАД

Насоки за поднесување декларации од акцизен склад во СОЦДАД

Насоки за пополнување на декларацијата за внесување на акцизен производ (Месечен Извештај) од страна на повластени корисници на акцизни добра во СОЦДАД

Информација за малите пиварници

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДНЕВНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ ПИВАРНИЦИ

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ ПИВАРНИЦИ

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ ПИВАРНИЦИ

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ПОВРАТ НА АКЦИЗА ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ ПИВАРНИЦИ

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЛАЌАЊЕ АКЦИЗА ТИП