Поддршка за корисници:

  • Акцизни дозволи и одобренија за повластен корисник: Жанета Васиќ, тел. 02 3 29 39 08
  • Акцизни постапки: Малек Мустафовска, тел. 023 29 39 06
  • Акцизни марки: Виктор Веселинов, тел. 02 3 29 39 41
  • Анастас Маженковски, тел. 070 279 456
  • Ренезијана Кипријанова, тел. 070 313 716
  • Весна Змајшек, тел. 070 364 337 

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПОВРАТ НА АКЦИЗА ЗА ГАСНО МАСЛО-ЕКСТРА ЛЕСНО

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА БАРАТЕЛ ЗА ПОВРАТ НА АКЦИЗА ЗА ЕКСТРА ЛЕСНО ГОРИВО УПОТРЕБЕНО ВО ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА БАРАТЕЛ ЗА ПОВРАТ НА АКЦИЗА ЗА ЕКСТРА ЛЕСНО ГОРИВО ЗА ГРЕЕЊЕ ВО ДОМАЌИНСТВО

XSD шеми за валидација на пораките за EMCS

XSD шеми за валидација на пораките за АКЦИЗИ

Предлог - Правилник за движење на акцизни добра со примена на електронски административен документ

Презентација - Движење на акцизни добра со примена на е-АД (портал за трговци)

User Manual for TRADER PORTAL EXCISE System (Корисничко упатство за трговци за акцизниот модул)

Насоки за пополнување на е-АД во модулот за акцизи во СОЦДАД

Предлог текст на Правилник за спроведување на законот за акцизите

DDNEA v2.02

FESS v3.91

Правилник за акцизни марки за тутунски производи (Сл. весник бр. 246/2019)

Правилник за акцизни марки за меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци (Сл. весник бр. 246/2019)

Насоки за враќање на платена акциза за дипломатски и конзуларни претсатавништва и меѓународни организации

Насоки за поднесување на барање за поврат на акциза за течен нафтен гас кој се користи во процес на производство

Насоката за постапување со акцизна декларација за пуштање во слободен промет

Насоки за поднeсување барање  за подигање на акцизни марки за меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци и тутунски производи преку СОЦДАД порталот

Насоки за пополнување барање за издавање акцизна дозвола во МЕОС - СОЦДАД

ПРОВЕРКА НА СТАТУС НА БАРАЊЕ ВО МЕОС

ИЗМЕНА ИЛИ ОТКАЖУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ВО МЕОС

Насоки за употреба на гаранција за обезбедување на акцизата

Насока за пополнување барање за издавање одобрение за повластен корисник во МЕОС - СОЦДАД

Насоки за потврдување на прием на етил алкохол од повластени корисници во СОЦДАД

Соопштение за пререгистрација на мали дестилерии

Насоки за постапување при набавка на етил алкохол или енергенти за повластен корисник во СОЦДАД

Насоки за постапување при примена на резервна постапка во Системот за движење и контрола на акцизни добра (EMCS)

Резервна постапка Образец А

Резервна постапка Образец Б

Резервна постапка Образец В

Соопштение за имателите на акцизни дозволи кои ќе се пререгистрираат како мали дестилерии

Насока за пополнување на Декларација за плаќање тип 11 во СОЦДАД

Насоки за поднесување декларации од акцизен склад во СОЦДАД

Насоки за пополнување на декларацијата за внесување на акцизен производ (Месечен Извештај) од страна на повластени корисници на акцизни добра во СОЦДАД

Информација за малите пиварници

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДНЕВНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ ПИВАРНИЦИ

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ ПИВАРНИЦИ

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ ПИВАРНИЦИ

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ПОВРАТ НА АКЦИЗА ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ ПИВАРНИЦИ

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЛАЌАЊЕ АКЦИЗА ТИП 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАЧИН НА ВРАЌАЊЕ АКЦИЗА ЗА ОБЕЛЕЖАНО ГАСНО МАСЛО КАКО ГОРИВО ЗА ГРЕЕЊЕ

Насока за поднесување извештај за акцизни марки

Насока за увоз и постапување со нафтен кокс при складирање или повластено користење

Насока за увоз и постапување со етил алкохол за повластено користење

Насоки за враќање на платена акциза за дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации

Упатсво за гаранции за обезбедување на акцизен долг

ПРИЛОГ 1 – ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ

ПРИЛОГ 2 – БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ

ПРИЛОГ 3 – ЛИСТА НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

ПРИЛОГ 4 - ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА АКЦИЗЕН ДОЛГ

 

Упатството за постапување со акцизни марки за обележување на тутунски производи и алкохолни пшијалоци

Записник за уништување на акцизни марки

Барање за регистрација на акцизен производ и доделување АНП код

Барање за издавање налог за превземање на акцизни марки

Записник за примопредавање на акцизни марки

ПРИЛОГ 3 АК-ПОМ

ПРИЛОГ 3 АК-ПОМ x 3