Прирачник за транзит - MK (Пречистена верзија - објавена на 01.07.2010)

Прирачник за транзит - EN (Пречистена верзија - објавена на 01.05.2016)


Корисничко упатство за НКТС - Економски оператори


Прирачник за електронска комуникација

Образец-Барање/Одобрение за електронска комуникација

Сите податоци, вклучувајќи ги и личните податоци, кои ги внесувате при електронска регистрација во системот ќе се користат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци и регулативите за заштита на лични податоци кои што се применуваат во Царинската управа.

 


Извадок од збирката на административни аранжмани - Превоз по железница