Директниот транспорт се применува за примена на преференцијален третман и се однесува на случаите кога стоката која се увезува како стока со преференцијално потекло се транспортирала од земјата извозник со која Република Северна Македонија има склучено Договор до Република Северна Македонија директно или преку територија на друга земја или земји.

УПАТСТВО И ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ

Барање за издавање на уверение за директна пратка