Одлуките на Хармонизиран систем за распоредување на одредени видови на стоки усвоени од страна на Комитетот на Хармонизиран систем на Светската царинска организација, задолжително се применуваат при распоредување на стоките. Подолу е дадена табела со стоки по тарифни подброеви и број на сесија на усвојување:

Список на стоки распоредени во согласност со одлуките на Комитетот за Хармонизиран систем на Светска царинска организација

Одлуки од Комитетот на Хармонизиран систем по број на сесии

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 68 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 67 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 64 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 63 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 62 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 61 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 60 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 59 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 58 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 57 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 56 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 55 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 54 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 53 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 52 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 51 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем

Одлуки за распоредување на стоки донесени од Комитетот на Хармонизиран систем во 2012 година

Листа ИНН

Листа ИНН од 55 сесија на ХС Комитет