Главна задача на царинската лабораторија е спроведување на анализи за идентификација на мостри земени од страна на царинските службеници и издавање на мислење за тарифна класификација за анализираните мостри, во согласност со Хармонизираниот систем и Комбинираната номенклатура.

Со развојот на Царинската лабораторија сé повеќе се менува и нејзината основна функција. Имено, од првичното вршење на анализи со цел правилно утврдување и наплата на царината и другите увозни давачки, сé поактуелна е заштита на животната средина, здравјето и безбедноста на граѓаните преку откривање на стоки чиј увоз е ограничен или забранет.

Лабораториски простор и опрема

Царинската лабораторија располага со две инструментални лаборатории и една припремна лабораторија.

Инструменти и помошна опрема

  • Хроматографски инструменти:
   • Гасен хроматограф со пламен јонизирачки детектор (GC/FID)
   • Гасен хроматограф со масен детектор (GC/MS)
   • Течен хроматограф (HPLC)
  • Спектроскопски инструменти:
   • Браново дисперзионен x-ray флуоресцентен спектрофотометар (WDXRF)
   • Индуктивна плазма (ICP)
   • Фуриер трнсформ инфрацрвена спектроскопија (FT-IR)
   • Ултравиолетова спектроскопија (UV-VIS)
  • Други инструменти:
   • Soxlet- за екстракција
   • Soxterm за хидролиза
   • Kjeldahl- за одредување на азот и протеини
   • инструмент за дестилација
   • инструмент за густина
   • микроскоп
   • рефрактометар
   • тензиометар итн.

Типови на анализи што се вршат во царинската лабораторија

   • Масла за подмачкување(глава 27 vs. глава 34):
    • дестилација,
    • густина,
    • FTIR метода
   • Нафтени деривати - горива:
    • Содржина на сулфур,
    • FTIR метода,
    • Одредување на Solvent Yellow 124 во гасни масла
   • Млечни производи:
    • Одредување на вкупни масти,
    • Одредување на млечни масти,
    • Идентификација на замени за млечните масти и масла,
    • киселински број,
    • слободни масни киселини,
    • јоден број
   • Други мостри:
    • Содржина на шеќер во производи од шеќер,
    • Содржина на шеќер во какао и какао производи,
    • Идентификација пластични маси,
    • Хлориди во форма на натриум хлорид кај производи од овошје и зеленчук,
    • Јодати во сол за човечка исхрана,
    • ПАМ-површински напон,
    • Текстилни материјали – идентификација

Аналитички методи кои се употребуваат во царинската лабораторија

    • Eнзимско определување на скроб и продукти на негова деградација, во прехранбени производи,
    • Дестилација на нафтени производи на атмосферски притисок,
    • Определување на:
     • Еуромаркер (Solvent Yellow 124) во гасни масла и керозин,
     • киселинската вредност и содржината на слободни масни киселини,
     • сулфур во нафтени производи со помош на флуоресцентна спектрометрија со Х-зраци,
     • содржина на протеини,
     • теобромин во производи што содржат какао со високо ефикасна течна хроматографија,
     • јоден број,
     • колориметриска пепел во шеќер,
     • хлориди во зеленчук,
     • испарливи киселини,
     • површински напон на течност,
     • содржина на алкохол во пиво,
     • содржина на хлориди во замрзнати и солени пилешки гради,
     • содржина на шеќери во прехранбени производи,
     • содржина на метали,
     • содржина на млечни маснотии,
     • содржина на фосфор во детергенти,
     • концентрација на боја и маркер со ултравиолетов спектрофотометар,
     • содржина на јодати во сол и
    • Одредување на проценти на злато во легури на злато (накит) со метод на абразивна плоча со каратни игли.

Придружни документи

Упатство за начинот на земање и постапување со мостри за лабораториско испитување

Налепница за земена мостра за лабораториско испитување

Спецификација на мостри доставени во царинска лабораторија

Записник за резултатите од анализа или проверка

Одобрение за уништување на доставена мостра за суперанализа