Акцизен документ

АК-01 Барање за издавање на акцизна дозвола

АК-02 Барање за добивање на одобрение за акцизно повластено користење

Полномoшно за превземање на контролни марки за обележување на меѓупроизводи и алкохолни пијалоци

Акцизна пријава за алкохол и алкохолни пијалоци(освен етил алкохол и меѓупроизводи)

Барање за преземање на контролни марки за обележување на меѓупроизводи и алкохолни пијалоци

Пријава за (месец, тримесечје или година) за планираните количини контролни марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол

Преглед на залиха на акцизни добра - дозволи

Преглед на залиха на акцизни добра - одобренија

Барање за уништување или денатурирање на акцизни добра

Акцизна пријава за мали независни производители на пиво АКЦ-МНПП

Барање за бришење од регистар АК-ББР

Барање за враќање на акциза АК-БВ

Барање за доплата на акциза АК-ДА

Барање за упростен акцизен документ АК-УАД

Барање за одобрување за поднесување поединечна гаранција при транспорт на акцизни добра од друго лице Б-ГТ

Барање согласност за прибирање докази по службена должност