Broj na oglas Vid na postapka Datum na objava Kraen rok Predmet na nabavka Odluka
30/2018 БПП со оглас 13.12.201824.12.2018 во 11:00 Набавка на дигитални сертификати
28/2018 Отворена постапка 13.12.201824.01.2019 во 11:00 Тековно одржување на објекти на гранични премини
29/2018 Отворена постапка 13.12.201808.01.2019 во 11:00 Набавка на опрема за царинска лабораторија
29/2018 БПП со оглас 07.12.201818.12.2018 во 11:00 Набавка на услуга за одржување фискални апарати
27/2018 Отворена постапка 05.12.201826.12.2018 во 11:00 Набавка на писмоносни услуги во внатрешен сообраќај
26/2018 Отворена постапка 29.11.201819.12.2018 во 11:00 Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, мобилни скенери, пловни објекти и службени кучиња
28/2018 БПП со оглас 28.11.201812.12.2018 во 11:00 Набавка на артикли за бифе
24/2018
измена - 1
Отворена постапка 27.11.201810.12.2018 во 10:00 Набавка на електронски колски ваги, демонтажа и монтажа на постоечка колска вага на Граничен премин Табановце
27/2018 БПП со оглас 21.11.201810.12.2018 во 11:00 Изработка на геодетски елаборати
25/2018 Отворена постапка 20.11.201814.12.2018 во 11:00 Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории
26/2018 БПП со оглас 16.11.201828.11.2018 во 11:00 Набавка на средства за хигиена
22/2018
измена - 1
БПП со оглас 16.11.201804.12.2018 во 11.00 Набавка на храна и здравствена нега на царински кучиња
25/2018 БПП со оглас 09.11.201821.11.2018 во 11:00 Набавка на материјали за АОП Одлука за избор и поништување
24/2018 Отворена постапка 09.11.201803.12.2018 во 10:00 Набавка на електронски колски ваги, демонтажа и монтажа на постоечка колска вага на Граничен премин Табановце Направена е измена
24/2018 БПП со оглас 08.11.201820.11.2018 во 11:00 Набавка на печати и мастило Одлука за избор
23/2018 Отворена постапка 06.11.201828.11.2018 во 11:00 Одржување на рампи Одлука за поништување
22/2018 БПП со оглас 05.11.201828.11.2018 во 11:00 Набавка на храна и здравствена нега на царински кучиња Направена е измена
23/2018 БПП со оглас 05.11.201819.11.2018 во 11:00 Набавка на гуми за службените моторни возила на царинската управа Одлука за избор
21/2018 БПП со оглас 29.10.201812.11.2018 во 11:00 Набавка за кампања за спречување на корупција и судир на интереси Одлука за поништување
22/2018 Отворена постапка 29.10.201820.11.2018 во 11:00 Одржување на агрегати и УПС уреди Одлука за поништување
18/2018
измена - 2
Отворена постапка 18.10.201830.10.2018 во 11.00 Потрошен материјал за лабораторија Одлука за избор и поништување
20/2018 БПП со оглас 10.10.201806.11.2018 во 11:00 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација за потребите на Царинска управа Одлука за избор
21/2018 Отворена постапка 09.10.201831.10.2018 во 11:00 Одржување на машинска хала и клима уреди Одлука за избор
18/2018
измена - 1
Отворена постапка 09.10.201824.10.2018 во 11.00 Потрошен материјал за лабораторија Направена е измена
20/2018 Отворена постапка 03.10.201824.10.2018 во 11:00 Телекомуникациски услуги Одлука за избор
19/2018 БПП со оглас 01.10.201824.10.2018 во 12:00 Одржување на систем за наплата Одлука за избор
18/2018 БПП со оглас 28.09.201816.10.2018 во 11:00 Одржување на ПП апарати Известување за поништување на
19/2018 Отворена постапка 24.09.201824.10.2018 во 12:00 Набавка на мебел за потребите на Царинска управа Одлука за поништување
18/2018 Отворена постапка 24.09.201818.10.2018 во 11:00 Потрошен материјал за лабораторија Направена е измена
17/2018 Отворена постапка 20.09.201816.10.2018 во 12:00 Набавка на канцелариски материјали Одлука за поништување
13/2018
измена - 1
Отворена постапка 22.08.201805.09.2018 во 12:00 Набавка на службена облека за царинскаи службеници Одлука за поништување
17/2018 БПП со оглас 10.08.201823.08.2018 во 11:00 Набавка на тонери Одлука за избор
16/2018 Отворена постапка 10.08.201819.09.2018 во 11:00 Електрична енергија Одлука за избор
16/2018 БПП со оглас 06.08.201821.08.2018 во 12:00 Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти Одлука за избор и поништување
15/2018 БПП со оглас 03.08.201814.08.2018 во 11:00 Веб пристап до платформа со бонитетни информации Одлука за избор
14/2018 БПП со оглас 26.07.201807.08.2018 во 11:00 Набавка на печати и мастило Одлука за поништување
15/2018 Отворена постапка 25.07.201822.08.2018 во 11:00 Телекомуникациски услуги Одлука за поништување
14/2018 Отворена постапка 25.07.201820.08.2018 во 10:00 Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории Одлука за избор и поништување
13/2018 Отворена постапка 20.07.201829.08.2018 во 12:00 Набавка на службена облека за царински службеници Направена е измена
13/2018 БПП со оглас 11.07.201819.07.2018 во 11:00 Сервисирање на чамци Одлука за избор
12/2018 Отворена постапка 06.07.201803.09.2018 во 12:00 Набавка на сигурносни пломби Одлука за поништување
09/2018
измена - 1
Отворена постапка 03.07.201819.07.2018 во 12:00 Одржување и развој на интегрирана тарифна околина Одлука за избор
11/2018 Отворена постапка 02.07.201813.08.2018 во 11:00 Набавка на опрема за царинска лабораторија Одлука за избор и поништување
12/2018 БПП со оглас 28.06.201811.07.2018 во 11:00 Набавка на клима уреди Одлука за избор
10/2018 Отворена постапка 27.06.201817.07.2018 во 12:00 Одржување на Интегриран информационен систем Одлука за избор
11/2018 БПП со оглас 25.06.201809.07.2018 во 12:00 Одржување на систем за наплата Одлука за поништување
01/2018 БПП / Поедноставена тендерска 19.06.201802.07.2018г во 11.00 Систематски преглед на вработените во Царинска управа Одлука за избор
10/2018 БПП 11.06.201826.06.2018 во 11:00 Набавка на репрезентативен матерјал Одлука за избор
08/2018
измена - 1
Отворена постапка 05.06.201819.06.2018 во 11:00 Услуга за одржување на опрема-принтери, скенери и телефонски централи Одлука за избор и поништување
09/2018 БПП со оглас 30.05.201811.06.2018 во 11:00 Набавка на сефови Одлука за избор
09/2018 Отворена постапка 28.05.201809.07.2018 во 12:00 Одржување и развој на интегрирана тарифна околина Направена е измена
07/2018
измена - 1
БПП 22.05.201804.06.2018 во 11:00 Сервисирање на чамци Одлука за поништување
08/2018 БПП 18.05.201829.05.2018 во 11:00 Хотелско сместување за царински службенмици Одлука за избор и поништување
07/2018 БПП со оглас 17.05.201828.05.2018 во 11:00 Сервисирање на чамци Направена е измена
08/2018 Отворена постапка 15.05.201813.06.2018 во 11:00 Услуга за одржување на опрема-принтери, скенери и телефонски централи Направена е измена
06/2018 БПП со оглас 10.05.201821.05.2018 во 11:00 Набавка на печати и мастило Одлука за поништување
07/2018 Отворена постапка 09.05.201804.06.2018 во 11:00 Набавка на мебел за потребите на Царинска управа Одлука за избор и поништување
05/2018 БПП со оглас 09.05.201823.05.2018 во 12:00 Услуга за технички преглед за регистрација на возила на Царинска управа Одлука за избор
06/2018 Отворена постапка 27.03.201816.05.2018. во 11:00 Одржување на машинска хала и клима уреди Одлука за поништување
04/2018 БПП со оглас 22.03.201812.04.2018 во 12:00 Набавка на знамиња Одлука за избор
05/2018
измена - 1
Отворена постапка 20.03.201814.05.2018 во 12:00 Внатрешно одржување на хигиена во објекти на Царинската управа Одлука за избор
05/2018 Отворена постапка 20.03.201808.05.2018 во 12:00 Внатрешно одржување на хигиена во објекти на Царинската управа Направена е измена
03/2018 БПП со оглас 13.03.201821.03.2018 во 12:00 Кетеринг Услуги Одлука за избор
04/2018 Отворена постапка 01.03.201821.03.2018 во 11:00 Набавка на услуги за превод од трети лица Одлука за избор
03/2018 Отворена постапка 01.03.201817.04.2018 во 11:00 Набавка на услуга за привремени вработувања Одлука за избор
02/2018 БПП со оглас 01.03.201811.04.2018 во 11:00 Набавка на клима уреди Одлука за поништување
02/2018 Отворена постапка 23.02.201820.03.2018 во 11:00 Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории Одлука за избор и поништување
01/2018 БПП со оглас 19.02.201827.02.2018 во 11:00 Кетеринг услуги Одлука за поништување
01/2018 Отворена постапка 09.02.201814.03.2018 во 11:00 Надворешнo одржување на хигиена на гранични премини и терминали Одлука за избор
25/2017
измена - 1
Отворена постапка 17.01.201801.02.2018 во 12:00 Одржување и развој на НКТС Одлука за избор
24/2017
измена - 1
Отворена постапка 17.01.201806.02.2018 во 11:00 Јавна набавка на униформи-делови од летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците Одлука за поништување
25/2017 Отворена постапка 29.12.201723.01.2018 во 12:00 Одржување и развој на НКТС Направена е измена
26/2017 Отворена постапка 29.12.201724.01.2018 во 11:00 Работи за санација и крпење дупки на асфалтни површини на гранични премини Одлука за избор
24/2017 Отворена постапка 28.12.201731.01.2018 во 11:00 Набавка на униформи-делови од летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците Направена е измена
14/2017 БПП 19.12.201716.01.2018 во 11:00 часот Набавка на специјализирани обуки за ИКТ Одлука за поништување
23/2017 Отворена постапка 19.12.201717.01.2018 во 11:00 Надворешна подршка на хардвер на ИКТ системи Одлука за избор
13/2017 БПП со оглас 13.12.201724.01.2018 во 11:00 Сервисирање и одржување на портални детектори за детекција на радиоактивно зрачење Одлука за поништување
22/2017 Отворена постапка 13.12.201730.01.2018 во 11:00 Набавка на мобилна лабораторија Одлука за поништување
12/2017 БПП [преку ЕСЈН со е-аукција] 07.12.201719.12.2017 во 11:00 Набавка на услуга за печатење обрасци Одлука за избор
21/2017 Отворена постапка 05.12.201726.12.2018 во 11:00 Набавка на материјали за АОП Одлука за избор и поништување
11/2017 БПП [преку ЕСЈН со е-аукција] 14.11.201704.12.2017 во 11:00 Набавка на клима уреди Одлука за поништување
10/2017 БПП со оглас 06.11.201721.11.2017 во 11:00 Набавка на рачни виљушкари Одлука за поништување
20/2017 Отворена постапка 01.11.201718.12.2017 во 11:00 Реконструкција на кров на царински терминал на ГП Богородица Одлука за избор
19/2017 Отворена постапка 31.10.201727.11.2017 во 11:00 Одржување и развој на НКТС (НЦТС) Одлука за поништување
18/2017 Отворена постапка 30.10.201728.11.2017 во 11:00 Писмоносни услуги во внатрешен сообраќај над 50 грама и писмоносни услуги –препорачани во внатрешен сообраќај над 50 грама Одлука за избор
09/2017 БПП со оглас 26.10.201713.11.2017 во 11:00 Сертификација по ИСО 27000 Одлука за поништување
17/2017 Отворена постапка 18.10.201709.11.2017 во 11:00 Обновување на лиценци Microsoft, Windows и Oracle Одлука за избор
16/2017 Отворена постапка 06.10.201715.11.2017 во 12:00 Надворешно одржување на хигиена на ГП и терминали Одлука за избор и поништување
15/2017 Отворена постапка 22.09.201712.10.2017 во 12:00 Набавка на Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, мобилни скенери, пловни објекти и службени кучиња Одлука за избор и понуштување
14/2017 Отворена постапка 16.09.201731.10.2017 во 12:00 Набавка на службени моторни возила Одлука за избор
13/2017 Отворена постапка 12.09.201725.10.2017 во 11:00 Набавка на ИТ опрема Одлука за избор
08/2017 БПП со оглас 25.08.201713.09.2017 во 12:00 Поправка на УПС во Царинска Управа Одлука за избор
12/2017 Отворена постапка 11.08.201704.09.2017 во 12:00 Набавка на материјали за АОП Одлука за избор
11/2017 Отворена постапка 21.07.201726.09.2017 во 11:00 Набавка на летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците и одделението за истраги Одлука за поништување
09/2017
измена - 1
Отворена постапка 07.07.201717.08.2017 во 12:00 Набавка на Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, мобилни скенери, пловни објекти и службени кучиња Одлука за поништување
10/2017
измена - 1
Отворена постапка 07.07.201711.09.2017 во 11:00 Набавка на електрична енергија Одлука за избор
07/2017 БПП со оглас 06.07.201724.07.2017 во 11:00 Набавка на услуга за изработка на проектна документација за реконструкција и адаптација на простор на царинска лабораторија Одлука за поништување
09/2017 Отворена постапка 29.06.201708.08.2017 во 12:00 Набавка на Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, мобилни скенери, пловни објекти и службени кучиња Направена е измена
10/2017 Отворена постапка 29.06.201714.08.2017 во 11:00 Набавка на електрична енергија Направена е измена
06/2017 БПП со оглас 09.06.201720.06.2017 во 12:00 Набавка на услуга за технички преглед за регистрација на возила на Царинска управа Одлука за избор
08/2017 Отворена постапка 01.06.201728.06.2017 во 12:00 Замена на прозори во Царинска управа на РМ Одлука за избор
07/2017 Отворена постапка 22.05.201714.06.2017 во 11:00 Одржување и развој на НКТС (НЦТС) Одлука за поништување
05/2017
измена - 1
Отворена постапка 10.05.201722.05.2017 во 12:00 Миграција на „Exchange“ и „Active Directory“ со вклучена набавка на лиценци Одлука за избор
05/2017 БПП со оглас 08.05.201729.05.2017 во 11:00 Набавка на услуга Сертификација по ИСО 27000 Одлука за поништување
03/2017 БПП со оглас 05.05.201723.05.2017 во 12:00 Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти Одлука за избор
04/2017 БПП со оглас 05.05.201712.05.2017 во 11:00 Миење на возила Одлука за избор
06/2017 Отворена постапка 26.04.201726.05.2017 во 11:00 Одржување на ИИС Одлука за избор
05/2017 Отворена постапка 24.04.201716.05.2017 во 12:00 Миграција на „Exchange“ и „Active Directory“ со вклучена набавка на лиценци Направена е измена
04/2017 Отворена постапка 20.04.201731.05.2017 во 12:00 Сервисирање на возила Одлука за избор
02/2017 БПП со оглас 13.04.201725.04.2017 во 11:00 Набавка на дигитални сертификати Одлука за избор
03/2017 Отворена постапка 11.04.201703.05.2017 во 11:00 Одржување на системот ЕХИМ Одлука за избор
02/2017 Отворена постапка 03.04.201718.05.2017 во 12:00 Телекомуникациски услуги Одлука за избор
01/2017 Отворена постапка 06.03.201705.04.2017 во 12:00 Набавка на услуга за привремени вработувања Одлука за избор
01/2017 БПП со оглас 28.02.201710.03.2017 во 11:00 Кетеринг за царински празник Одлука за поништување
13 / 2016 15.10.201601.12.2016 во 12:00 Сервисирање на мобилни скенери Одлука за поништување
25 / 2016 БПП со оглас 29.09.201612.10.2016 во 11:00 Набавка на храна и здравствена нега на службени кучиња Одлука за избор и поништување
24 / 2016 БПП со оглас 16.09.201603.10.2016 во 11:00 Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти Одлука за избор и поништување
11 / 2016
измена - 2
13.09.201629.09.2016 во 12:00 ИТ опрема (измена) Одлука за избор
12 / 2016 02.09.201612.10.2016 во 12:00 Контролни марки за обележување на тутунски добра, меѓупроизводи и етил алкохол Одлука за избор
11 / 2016 30.08.201623.09.2016 во 12:00 ИТ опрема Одлука за избор
23 / 2016 БПП 18.08.201630.08.2016 во 11:00 Надворешна контрола на информациски системи кои содржат лични податоци Одлука за избор
22 / 2016 БПП 17.08.201612.09.2016 во 11:00 Услуги за сертификација по ИСО 27000 Одлука за поништување
21 / 2016
измена - 2
БПП 11.08.201623.08.2016 во 11:00 Набавка на знамиња (измена) Одлука за поништување
10 / 2016 ОП 10.08.201631.08.2016 во 12:00 Надворешна подршка на хардвер за ИКТ системи Одлука за избор
09 / 2016 ОП 10.08.201620.09.2016 во 11:00 Набавка на летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците и одделението за истраги Одлука за поништување
21 / 2016 БПП 09.08.201617.08.2016 во 11:00 Набавка на знамиња Одлука за поништување
20 / 2016 БПП со оглас 28.07.201618.08.2016 во 11:00 Изведба на топловодно парно грење во управна зграда на ГП Блато Одлука за избор
18 / 2016 БПП 27.07.201619.08.2016 во 11:00 Набавка на материјали за АОП Одлука за избор
19 / 2016 БПП 26.07.201608.08.2016 во 11:00 Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории Одлука за избор
08 / 2016 ОП 25.07.201606.09.2016 во 12:00 Набавка на моторни возила Одлука за избор
17 / 2016
измена - 2
БПП со оглас 21.07.201624.08.2016 во 11:00 Одржување на лифт Измена Одлука за избор
17 / 2016 БПП со оглас 20.07.201625.07.2016 во 11:00 Одржување на лифт Одлука за избор
05 / 2016
измена - 2
ОП 04.07.201618.07.2016 во 12:00 Набавка на гориво за возила и агрегати со безготовинско плаќање; Измена Одлука за избор
16 / 2016
измена - 2
01.07.201612.07.2016 во 11:00 Набавка на услуга за Ре-Сертификација по ISO 9001:2008; Измена Одлука за избор
16 / 2016 БПП 21.06.201604.07.2016 во 11:00 Набавка на услуга за Ре-Сертификација по ISO 9001:2008; Одлука за избор
07 / 2016 ОП 14.06.201605.09.2016 во 12:00 Набавка на мобилна лабораторија Одлука за поништување
15 / 2016 БПП 10.06.201601.07.2016 во 11:00 Обука за обезбедувачи Одлука за поништување
15 / 2016
прилог - 2
БПП 10.06.201607.07.2016 во 11:00 Обука за обезбедувачи; Измена Одлука за поништување
06 / 2016 ОП 07.06.201601.07.2016 во 11:00 Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, пловни објекти и службени кучиња Одлука за избор
14 / 2016 БПП 02.06.201614.06.2016 во 11:00 Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти одлука за избор и поништувањее
05 / 2016 ОП 30.05.201611.07.2016 во 12:00 Набавка на гориво за возила и агрегати со безготовинско плаќање; Одлука за избор
03 / 2016 ОП 18.05.201608.06.2016 во 12:00 Реконструкција на асфалтни површини на гранични премини Одлука за избор
13 / 2016 БПП 13.05.201631.05.2016 во 11:00 Услуга за регистрација на возила, Одлука за избор
13 / 2016
нова објава - 2
БПП 10.05.201625.05.2016 во 11:00 Услуга за регистрација на возила-изменета Одлука за избор
10 / 2016 БПП 04.05.201612.05.2016 во 11:00 Услуга за обука од овластени обучувачи за CAF Одлука за избор
11 / 2016 БПП 12.04.201619.04.2016 во 11:00 Набавка на знамиња Одлука за поништување
10 / 2016 БПП 05.04.201615.04.2016 во 11:00 Опрема за специјални намени, заштитни елеци, панцири и футроли за пиштоли Одлука за избор
09 / 2016 БПП 04.04.201611.04.2016 во 13:00 Набавка на дигитални сертификати Одлука за избор
08 / 2016 БПП 29.03.201605.04.2016 во 11:00 Услуга за копирање и печатење на проекти Одлука за избор
07 / 2016 БПП 28.03.201608.04.2016 во 11:00 Набавка на услуга на геодетски елаборати Одлука за избор
06 / 2016 БПП 24.03.201604.04.2016 во 11:00 Услуга за изработка на интернет страна на ЦУ на РМ Одлука за избор
05 / 2016
измена - 2
БПП 11.03.201623.03.2016 во 11:00 Одржување на фискални апарати Одлука за избор
02 / 2016 ОП 10.03.201630.03.2016 во 12:00 Предмет на набавка: Одлука за избор
05 / 2016 БПП 08.03.201616.03.2016 во 11:00 Одржување на фискални апарати Одлука за избор
04 / 2016 БПП 26.02.201603.03.2016 во 11:00 Одржување на систем за наплата Одлука за избор
03 / 2016 БПП со оглас 19.02.201601.03.2016 во 11:00 Кетеринг за царински празник Одлука за избор
01 / 2016 ОП 19.02.201610.03.2016 во 11:00 Избор на агенција за привремени вработувања Одлука за избор
01 / 2016 БПП со оглас 17.02.201629.02.2016 во 11:00 Набавка на годишник, брошури, постери, визит карти и друг промотивен материјал Одлука за избор
02 / 2016 БПП со оглас 17.02.201626.02.2016 во 11:00 Услуги за фотографирање Одлука за избор