Drejtoria doganore e Republikës Maqedonisë shënoi 26 prillin Ditën ndërkombëtare e pronësisë intelektuale, përmes aktiviteteve pjesë të fushatës “ Stop për prodhimet e falsifikuara”

Drejtoria doganore nëpërmjet Proektit për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi IPA për bashkëpunim ndërkufitar në mes Republiës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë 2014-2020 do ta modernizoj vendkalimin kufitar  Bogorodicë.

Gjatë dy javëve të fundit, doganierët kanë ndalur disa tentime për kontrabandë të mallrave të ndryshëm, me çka përkohësisht janë mbajtur deviza, pjesë për eskavator dhe makinë korrëse, mallra teknik, pjesë për kompjutor, pajisje për tetuazh, veshje, cigare dhe këpurdha.

Drejtoria doganore me 14 prill – Dita e doganës shënon 26 vjetorin e ekzistencës së saj si një organ i pavarur shtetëror.

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për Marrëdhënie Pune – teksti i spastruar – ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 167/2015 dhe nr..27/16)  n.l me nenin 14, nenin  22 paragrafi 1 pika 2, paragrafi 3, pargrafi 8, paragrafi 13 dhe 14 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014,  27/2016 и 35/2018), Rregulloren për organizimin dhe punën e Drejtorisë doganore nr. 02-14736/1 nga 06.10.2015 dhe nr. 04-065421/15-0012 nga 21.06.2016 dhe Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë doganore nr. 02-14736/1  nga 06.10.2015 dhe nr.01-065421/15-0007 nga 25.02.2016 dhe nr.  01-065421/15-0013 nga  21.06.2016 dhe njoftimin nga Ministria e Financave nr.18-4254/2 nga 03.04.2018, Drejtoria doganore shpall: