Drejtori i Drejtorisë së doganave, Gjoko Tanasoski, sot, më datë 25.06. së bashku me drejtorët e drejtorive të doganave, morën pjesë në Takimin e erejtorëve të përgjithshëm të Organizatës botërore të doganave. OBD është një qendër ndërkombëtare e njohur për ekspertizën doganore dhe ka një rol kryesor në zhvillimin, promovimin dhe zbatimin e sistemeve dhe procedurave moderne doganore. Në kontekstin e pandemisë Covid-19, takimi u mbajt përmes video-konferencës.

Dëshirojmë t'ju informojmë se nga e hëna, 29.06.2020, do të lëshohet një version i ri i përditësuar i Sistemit One-Stop Shop për importet, eksportet dhe transitin e mallrave - EXIM. Me versionin e ri të EXIM, pozicionet do të futen në të gjitha lejet, dmth numrat rendor për të gjitha artikujt e lejeve, dhe përdorimi i sasive të aprovuara do të mundësohet të bëhet për çdo pozicion (për secilin artikull individualisht), dhe jo si më parë në terma të përmbledhur të tarifave. Në këtë mënyrë, do të sigurohet dukshmëri më e madhe e mallrave të aprovuara dhe gjurmueshmëria e sasive të përdorura.

Drejtoria e doganave informon të gjitha ndërmarrjet tregtare që janë prodhues, importues, tregtar me shumicë dhe/ose me pakicë të derivateve të naftës që me 22.06.2020, është miratuar dhe botuar në Gazetën Zyrtare Nr. 169/2019 Dekret me fuqi ligjore për ndryshimi i Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për detyrimet e akcizës gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, i cili hyri në fuqi menjëherë.

Procedura e regjistrimit elektronik në sistemin e e-Akcizës në SPDDDA, nga Përfaqësitë Diplomato-Konsullore dhe Përfaqësimet e organizatave ndërkombëtare përkatëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është një hap i domosdoshëm dhe pritet të bëhet nga Përfaqësitë.

Dëshirojmë t'ju informojmë se me përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme, që nga 22.06.2020, të gjitha masat e paraqitura për parandalimin e hyrjes dhe përhapjes së virusit COVID-19 të miratuara me Vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut gjatë gjendjes së jashtëzakonshme janë shfuqizuar. :

Vendim për masat për të parandaluar përhapjen dhe parandalimin e virusit korona COVID-19 (Gazeta zyrtare Nr. 62/20)

Vendimi për heqjen e detyrës së importit - masa doganore për furnizimet mjekësore të shpenzuara (Gazeta zyrtare numër 76/20)

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për masat për të parandaluar përhapjen e virusit korona COVID-19 (Gazeta zyrtare numër 92/20)

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për masat për të parandaluar përhapjen e virusit korona COVID-19 (Gazeta zyrtare numër 109/20)

Vendim për kufizimin e eksportit të grurit, miellit të grurit dhe miellit (Gazeta zyrtare numër 70/20)

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për kufizimin e eksportit të grurit, miellit dhe miellit të grurit (Gazeta zyrtare numër 90/20) dhe

Vendim për të ndryshuar dhe plotësuar vendimin për masat për të parandaluar përhapjen e virusit korona COVID-19 (Gazeta zyrtare numër 119/20)

Me respekt, 

Drejtoria e doganave e RMV-së