Si aktivitete brenda presidencës maqedonase me Nënkomitetin e CEFTA-s për Doganat dhe Origjinën e mallrave, sot u mbajt një mbledhje me video konferencë për të rënë dakord mbi masat dhe aktivitetet e ardhshme për të lehtësuar dhe përshpejtuar më tej tregtinë dhe rrjedhën ndërkufitare.

Në takim morën pjesë zyrtarë të lartë nga administratat doganore dhe ministritë e vendeve të CEFTA (Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Moldavia, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova), si dhe Drejtori i Sekretariatit të CEFTA, zyrtarë të lartë të Komisionit Evropian dhe Komunitetit të Transportit të BE-së.

Takimi shprehu kënaqësi të madhe për vendosjen dhe funksionimin e shpejtë të korridoreve të gjelbërta, të cilat u prezantuan, në koordinim me CEFTA, në përgjigje të nevojës për transferim të shpejtë të mallrave për një menaxhim më të suksesshëm të pandemisë COVID-19. Bazuar në përvojat pozitive dhe pritjet e realizuara, jo vetëm të shërbimeve doganore, por edhe të të gjithë palëve të interesuara të përfshira në tregtinë ndërkombëtare, u konkludua se korridoret e gjelbërta në përdorim dhe funksionale duhet të mbeten në veprim në të ardhmen, deri në fund të pandemisë. Është konstatuar se të njëjtat korridore duhet të aplikohen dhe llojet e tjera të mallrave për operatorët e autorizuar ekonomik dhe mallrat që prishen.

Në takim, pjesëmarrësit ndanë përvojat e tyre me prezantimin e kontrolleve të përbashkëta kufitare (One-Stop-Shop) në vendkalime të caktuara kufitare në rajon, dhe për shkak të efekteve të tyre pozitive në përshpejtimin e trafikut ndërkufitar, u bë një apel për të marrë në konsideratë mundësinë e prezantimit të tillë parimi i funksionimit në vendkalimet e tjera, duke marrë parasysh gatishmërinë infrastrukturore, d.m.th., duke pasur kujdes për të siguruar mundësinë e vendosjes së korridoreve të gjelbërta të shpejta.

Në takim u shpërnda informacioni se përveç Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, një tjetër Drejtori e doganave e Serbisë fqinje është e gatshme të fillojë njohjen ndërkombëtare të Certifikatës së Operatorit të autorizuar ekonomik – OAE në nivelin e CEFTA-s. Pas përfundimit të procedurës së vlerësimit administrativ (ndërmjet dy doganave) kjo do të lehtësojë shumë rrjedhën e mallrave të operatorëve tanë ekonomikë, do të përshpejtojë procedurat doganore, do të zvogëlojë kostot dhe natyrisht do të rrisë konkurrencën e tyre.