Të nderuar, 

Drejtoria e doganave organizon trajnime shtesë për përfaqësues të licencuar, në përputhje me nenin 33 të Ligjit për përfaqësimin në procedurat doganore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 180/14,154/15, 192/15 dhe 23/16). Në zbatim të nenit 12 paragrafi (1) të Ligjit për përfaqësimin në procedurat doganore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 180/14,154/15, 192/15 dhe 23/16), Drejtoria e doganave e revokon licencën e lëshuar për përfaqësim në procedurat doganore, nëse përfaqësuesi i licencuar ka dështuar dy herë të marrë pjesë në trajnimin shtesë të përmendur në nenin 33.

Në mbështetje të nenit 6 paragrafi (2) i Rregullores për programin për kryerjen e trajnimit paraprak për një përfaqësues të licencuar, shuma e tarifave për kalimin e provimit profesional dhe ndjekja e trajnimeve preliminare për përfaqësuesin e licencuar, programi për kalimin e provimit profesional për përfaqësues të licencuar, mënyra dhe notimi i pjesës së parë dhe të dytë të provimit, forma dhe përmbajtja e Certifikatës së Provimit për përfaqësues të licencuar, programi për kryerjen e trajnimit shtesë për përfaqësuesin e licencuar dhe shumën e tarifës dhe ndjekjen e trajnimeve shtesë për përfaqësues të licencuar, pjesëmarrësit në trajnim duhet të paguajnë shumë prej 4.500.00 denarëve.

Pagesa mund të bëhet në llogarinë e mëposhtme:

Marrësi: Ministria e Financave – Drejtoria e doganave 

Lazar Liçenoski 13, 1000 Shkup

Banka pranuese: BPRMV 

Llogari: 100-0000000630-95

Llogaria e përdoruesit buxhetor: 090030017578714

Kodi i të ardhurave dhe programi: 725939 20

NUT: MK 4030992228017

Qëllimi i remitancës: Vizitë në trajnime shtesë me afat (specifikoni vetëm numrin e termit të dhënë në orarin për trajnime shtesë)

 

Të gjithë përfaqësuesit e licencuar që planifikojnë që të vizitojnë trajnimin shtesë duhet të parashtrojnë FLETËPARAQITJE për vizitimin e trajnimit shtesë dhe dëshmi për mjete të paguara në arkivat e Drejtorisë së doganave dhe degëve doganore Shkup, Manastir, Gjevgjeli, Shtip dhe Kumanovë. 

Afati i parashtrimit të fletëparaqitjeve: deri më 20.02.2020 

Trajnimi shtesë do të mbaheti sipas këtij programi 

PROGRAMI 

Orari i mbajtjes së trajnimeve:  

Data dhe vendiTermini
17 dhe 18 mars 2020 me fillim në orën 9,00, Shtip      1          
17 dhe 18 mars 2020 me fillim në orën 9,00, Gjevgjeli      2          
24 dhe 25 mars 2020 me fillim në orën 9,00, Shkup – Drejtoria e doganave      3          
28 dhe 29 prill 2020 me fillim në orën 9,00, Manastir      4          
28 dhe 29 prill 2020 me fillim në orën 9,00, Shkup – Drejtoria e doganave      5          
12 dhe 13 maj 2020 me fillim në orën 9,00, shkup – Drejtoria e doganave      6          

 Lista e përfaqësuesve që do të marrin pjesë në trajnim sipas kushteve të mbajtjes, së bashku me vendndodhjen e saktë të trajnimit, do të postohet më tej në faqen e internetit pas afatit të fundit për paraqitjen e aplikimeve.

Drejtoria e doganave rezervon të drejtën të modifikojë afatet dhe vendndodhjet nëse është e nevojshme.

Për të përgatitur trajnimet në përputhje me Programin për trajnime shtesë për përfaqësuesit e licencuar, por edhe për të përshtatur trajnimet për nevojat e të trajnuarve, pyetjet që mund të diskutohen në trajnime mund të parashtrohen në 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Në përputhje me dinamikën e regjistrimit të dëguesve, Drejtoria e doganave, nëse është e nevojshme, do të publikojë afatet dhe orarin shtesë të trajnimeve në faqen e internetit.