2018 година
МесецИзнос* (во милиони денари)
Јануари733,35
Февруари825,46
Март1.134,85
Април878,77
Мај928,97
Јуни917,60
Јули649,55
Август1.373,75
Септември1.035,95
Октомври830,95
Ноември 
Декември 
ВКУПНО8.478,27