Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јули - септември 2017 (Q3)

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2017
ИнституцијаШифра на дозволаИме на дозволаБрој на издадениРок на одговор (денови)Просечно време на издавање (денови)Просечно време на издавање (минути)
АХВI007I007 Согласност/Решение за увоз на пратка со храна, производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храна897515044
АХВI046I046 УВ - Одобрение за увоз на ветеринарно медицински препарати4830010
АХВI047I047 УВ - Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана на животни при увоз1331508
АХВN640N640 - Ветеринарен влезен документ за живи животни при увоз561508
АХВN853N853 - Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло при увоз334115055
АХВT640T640 - Ветеринарен влезен документ за живи животни при транзит4615054
ДРСE036E036 ДРС - Дозвола за вршење дејност со извори на јонизирачко зрачење при извоз11506
ДРСI036I036 ДРС - Дозвола за вршење дејност со извори на јонизирачко зрачење при увоз1315013
МВР_БЈБE021E021 МВР - Одобрение за пренесување(трансфер) на оружје и муниција при извоз23003
МВР_БЈБE022E022 МВР - Одобрение за превоз на оружје и муниција при извоз41503
МВР_БЈБE024E024 МВР - Одобрение за превоз на екплозивни материи при извоз31503
МВР_БЈБI031I031 МВР-Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз263004
МВР_БЈБI032I032 МВР - Одобрение за превоз на оружје и муниција при увоз331508
МВР_БЈБI033I033 МВР - Одобрение за набавка(трансфер) на експлозивни материи при увоз151505
МВР_БЈБI034I034 МВР - Одобрение за превоз на експлозивни материи при увоз181507
МВР_БЈБT005T005 МВР - Одобрение за превоз на експлозивни материи при транзит715016
МЕE004E004 МЕ - Решение за давање дозвола за извоз11502
МЕI012I012 МЕ - Решение за давање на дозвола за увоз4150353
МЖСППE019E019 МЖСПП - Дозвола за извоз на разни производи на хемиската индустрија11534361
МЖСППE025E025 - Дозвола за извоз на нова и употребувана техничка стока со разладни средства591534841
МЖСППE044E044 МЖСПП - Дозвола за извоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови241523009
МЖСППI019I019 МЖСПП - Дозвола за увоз на разни производи на хемиската индустрија301579551
МЖСППI020I020 МЖСПП - Дозвола за увоз на употребувани гуми6152029066
МЖСППI025I025 МЖСПП - Дозвола за увоз на нова и употребувана техничка стока со разладни средства2081546221
МЖСППI026I026 МЖСПП - Дозвола за увоз на употребувана техничка стока27151318695
МЖСППI044I044 МЖСПП - Дозвола за увоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови131511475
МЖСППN100N100 МЖСПП - CITES141511920
МЗE005E005 МЗ - Дозвола за извоз на прекурзори2315078
МЗE042E042 МЗ - Одобрение за извоз на опасни и други видови на хемикалии3815068
МЗI010I010 МЗ - Дозвола за увоз на прекурзори67150164
МЗI042I042 МЗ - Одобрение за увоз на опасни и други видови на хемикалии322150113
МЗT010T010 МЗ - Дозвола за транспорт/транзит на опасни материи40215091
МЗ_ДСЗИI008I008 ДСЗИ – Согласност/Решение за царинење на предмети за општа употреба и козметички производи271915010
МЗ_МАЛМЕДE041E041 МАЛМЕД - Одобрение за извоз на медицински помагала331511242
МЗ_МАЛМЕДE050E050 МАЛМЕД - Дозвола за извоз на опојни дроги и психотропни супстанции9615096
МЗ_МАЛМЕДI040I040 МАЛМЕД - Одобрение за увоз на лекови878150132
МЗ_МАЛМЕДI041I041 МАЛМЕД - Одобрение за увоз на медицински средства1284150131
МЗ_МАЛМЕДI050I050 МАЛМЕД - Дозвола за увоз на опојни дроги и психотропни супстанции3215021
МЗШВE002E002 МЗШВ - Одобрение за извоз на ореови,црешови и костенови трупци23003
МЗШВI006I006 МЗШВ - Одобрение за увоз на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја6301809
МЗШВ_ДИЗI005I005 ДИЗ - Потврда за извршен органолептички преглед и земени мостри26821505
МЗШВ_ДИЗI009I009 ДИЗ - Влезен документ за репродуктивни животни и приплоден материјал191504
МК_УЗКНE016E016 УЗКН - Уверение за извоз и изнесување на незаштитени културни добра1201522826
Вкупно21831 

 

 

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период април - јуни 2017 (Q2)

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2017
ИнституцијаШифра на дозволаИме на дозволаБрој на издадениРок на одговор (денови)Просечно време на издавање (денови)Просечно време на издавање (минути)
АХВI007I007 Согласност/Решение за увоз на пратка со храна, производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храна926615034
АХВI046I046 УВ - Одобрение за увоз на ветеринарно медицински препарати5630033
АХВI047I047 УВ - Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана на животни при увоз1471507
АХВN640N640 - Ветеринарен влезен документ за живи животни при увоз6115012
АХВN853N853 - Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло при увоз335015044
АХВT640T640 - Ветеринарен влезен документ за живи животни при транзит2115055
ДРСE036E036 ДРС - Дозвола за вршење дејност со извори на јонизирачко зрачење при извоз21508
ДРСI036I036 ДРС - Дозвола за вршење дејност со извори на јонизирачко зрачење при увоз1515020
МВР_БЈБE021E021 МВР - Одобрение за пренесување(трансфер) на оружје и муниција при извоз23005
МВР_БЈБE022E022 МВР - Одобрение за превоз на оружје и муниција при извоз615018
МВР_БЈБE024E024 МВР - Одобрение за превоз на екплозивни материи при извоз31508
МВР_БЈБI031I031 МВР-Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз263011220
МВР_БЈБI032I032 МВР - Одобрение за превоз на оружје и муниција при увоз141506
МВР_БЈБI033I033 МВР - Одобрение за набавка(трансфер) на експлозивни материи при увоз2015010
МВР_БЈБI034I034 МВР - Одобрение за превоз на експлозивни материи при увоз1715014
МВР_БЈБT005T005 МВР - Одобрение за превоз на експлозивни материи при транзит101504
МЕE004E004 МЕ - Решение за давање дозвола за извоз515030
МЕI012I012 МЕ - Решение за давање на дозвола за увоз215012
МЖСППE025E025 - Дозвола за извоз на нова и употребувана техничка стока со разладни средства981523236
МЖСППE044E044 МЖСПП - Дозвола за извоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови451534040
МЖСППI019I019 МЖСПП - Дозвола за увоз на разни производи на хемиската индустрија221556451
МЖСППI020I020 МЖСПП - Дозвола за увоз на употребувани гуми3152028839
МЖСППI025I025 МЖСПП - Дозвола за увоз на нова и употребувана техничка стока со разладни средства2121523331
МЖСППI026I026 МЖСПП - Дозвола за увоз на употребувана техничка стока281557450
МЖСППI044I044 МЖСПП - Дозвола за увоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови111511328
МЖСППN100N100 МЖСПП - CITES231546248
МЗE005E005 МЗ - Дозвола за извоз на прекурзори29150119
МЗE042E042 МЗ - Одобрение за извоз на опасни и други видови на хемикалии41150222
МЗI010I010 МЗ - Дозвола за увоз на прекурзори591511299
МЗI042I042 МЗ - Одобрение за увоз на опасни и други видови на хемикалии310150147
МЗT010T010 МЗ - Дозвола за транспорт/транзит на опасни материи390150146
МЗ_ДСЗИI008I008 ДСЗИ – Согласност/Решение за царинење на предмети за општа употреба и козметички производи280015010
МЗ_МАЛМЕДE041E041 МАЛМЕД - Одобрение за извоз на медицински помагала31151883
МЗ_МАЛМЕДE050E050 МАЛМЕД - Дозвола за извоз на опојни дроги и психотропни супстанции13415098
МЗ_МАЛМЕДI040I040 МАЛМЕД - Одобрение за увоз на лекови894150318
МЗ_МАЛМЕДI041I041 МАЛМЕД - Одобрение за увоз на медицински средства1492150217
МЗ_МАЛМЕДI050I050 МАЛМЕД - Дозвола за увоз на опојни дроги и психотропни супстанции34150312
МЗШВE002E002 МЗШВ - Одобрение за извоз на ореови,црешови и костенови трупци43034265
МЗШВI006I006 МЗШВ - Одобрение за увоз на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја353012074
МЗШВ_ДИЗI005I005 ДИЗ - Потврда за извршен органолептички преглед и земени мостри33191507
МЗШВ_ДИЗI009I009 ДИЗ - Влезен документ за репродуктивни животни и приплоден материјал101507
МК_УЗКНE016E016 УЗКН - Уверение за извоз и изнесување на незаштитени културни добра1291511859
Вкупно23176 

 

 

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јануари - март 2017 (Q1)

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2017
ИнституцијаШифра на дозволаИме на дозволаБрој на издадениРок на одговор (денови)Просечно време на издавање (денови)Просечно време на издавање (минути)
АХВI007I007 Согласност/Решение за увоз на пратка со храна, производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храна811415048
АХВI046I046 УВ - Одобрение за увоз на ветеринарно медицински препарати5130030
АХВI047I047 УВ - Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана на животни при увоз1381509
АХВN640N640 - Ветеринарен влезен документ за живи животни при увоз7415012
АХВN853N853 - Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло при увоз286015033
АХВT640T640 - Ветеринарен влезен документ за живи животни при транзит2315039
ДРСE036E036 ДРС - Дозвола за вршење дејност со извори на јонизирачко зрачење при извоз315020
ДРСI036I036 ДРС - Дозвола за вршење дејност со извори на јонизирачко зрачење при увоз1715013
МВР_БЈБE021E021 МВР - Одобрение за пренесување(трансфер) на оружје и муниција при извоз53004
МВР_БЈБE022E022 МВР - Одобрение за превоз на оружје и муниција при извоз71508
МВР_БЈБE024E024 МВР - Одобрение за превоз на екплозивни материи при извоз31511384
МВР_БЈБI031I031 МВР-Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз19300299
МВР_БЈБI032I032 МВР - Одобрение за превоз на оружје и муниција при увоз1715011
МВР_БЈБI033I033 МВР - Одобрение за набавка(трансфер) на експлозивни материи при увоз81504
МВР_БЈБI034I034 МВР - Одобрение за превоз на експлозивни материи при увоз141505
МВР_БЈБT005T005 МВР - Одобрение за превоз на експлозивни материи при транзит81508
МЕE004E004 МЕ - Решение за давање дозвола за извоз4150316
МЕI012I012 МЕ - Решение за давање на дозвола за увоз11508
МЖСППE019E019 МЖСПП - Дозвола за извоз на разни производи на хемиската индустрија11523157
МЖСППE025E025 - Дозвола за извоз на нова и употребувана техничка стока со разладни средства88151936
МЖСППE044E044 МЖСПП - Дозвола за извоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови391522871
МЖСППI019I019 МЖСПП - Дозвола за увоз на разни производи на хемиската индустрија311534581
МЖСППI020I020 МЖСПП - Дозвола за увоз на употребувани гуми8151724968
МЖСППI025I025 МЖСПП - Дозвола за увоз на нова и употребувана техничка стока со разладни средства1931522260
МЖСППI026I026 МЖСПП - Дозвола за увоз на употребувана техничка стока301579659
МЖСППI038I038 МЖСПП - Дозвола за увоз на отпадни материи11511397
МЖСППI044I044 МЖСПП - Дозвола за увоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови31511203
МЖСППN100N100 МЖСПП - CITES141522254
МЗE005E005 МЗ - Дозвола за извоз на прекурзори39150481
МЗE042E042 МЗ - Одобрение за извоз на опасни и други видови на хемикалии28155712
МЗI010I010 МЗ - Дозвола за увоз на прекурзори59150581
МЗI042I042 МЗ - Одобрение за увоз на опасни и други видови на хемикалии250150344
МЗT010T010 МЗ - Дозвола за транспорт/транзит на опасни материи323150336
МЗ_ДСЗИI008I008 ДСЗИ – Согласност/Решение за царинење на предмети за општа употреба и козметички производи247515017
МЗ_МАЛМЕДE041E041 МАЛМЕД - Одобрение за извоз на медицински помагала291511070
МЗ_МАЛМЕДE050E050 МАЛМЕД - Дозвола за извоз на опојни дроги и психотропни супстанции12615068
МЗ_МАЛМЕДI040I040 МАЛМЕД - Одобрение за увоз на лекови949150397
МЗ_МАЛМЕДI041I041 МАЛМЕД - Одобрение за увоз на медицински средства1415150175
МЗ_МАЛМЕДI050I050 МАЛМЕД - Дозвола за увоз на опојни дроги и психотропни супстанции4915065
МЗШВE002E002 МЗШВ - Одобрение за извоз на ореови,црешови и костенови трупци3301959
МЗШВI006I006 МЗШВ - Одобрение за увоз на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја4130037
МЗШВ_ДИЗI005I005 ДИЗ - Потврда за извршен органолептички преглед и земени мостри38451507
МЗШВ_ДИЗI009I009 ДИЗ - Влезен документ за репродуктивни животни и приплоден материјал161506
МК_УЗКНE016E016 УЗКН - Уверение за извоз и изнесување на незаштитени културни добра1011511808
Вкупно21522 

 

 

АХВАгенција за храна и ветеринарство
ДРСДирекција за раздијациона сигурност
МВР_БЈБМинистерство за внатрешни работи - Биро за јавна безбедност
МЕМинистерство за економија
МЖСППМинистерство за животна средина и просторно планирање
МЗ_БЛБиро за лекови
МЗ_ДСЗИДржавен санитарен и здравствен инспекторат
МЗШВМинистерство за земјоделство шумарство и водостопанство
МЗШВ_ДИЗ  Државен инспекторат за земјоделство
МЗШВ_ФУФитосанитарна управа
МК_УЗКНУправа за заштита на културното наследство