ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1.031.827.000409.343.46720.587.0711.578.67820.485.799451.995.015579.831.98543,81%
 40Плати и надоместоци658.000.000323.241.030000323.241.030334.758.97049,12%
 401Основни плати470.000.000231.165.116000231.165.116238.834.88449,18%
 402Придонеси за социјално осигурување187.888.00092.006.69500092.006.69595.881.30548,97%
 403Останати придонеси од плати112.00069.21900069.21942.78161,80%
 42Стоки и услуги234.146.13753.474.66613.187.8541.578.6782.682.87270.924.070159.222.06735,72%
 420Патни и дневни расходи8.006.000642.435505.6861.557.441154.5462.860.1085.145.89235,72%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66.000.00030.043.51100030.043.51135.956.48945,52%
 423Материјали и ситен инвентар24.400.0001.932.9630001.932.96322.467.0377,92%
 424Поправки и тековно одржување59.184.0007.475.78828.82902.498.67410.003.29149.180.70916,90%
 425Договорни услуги52.725.1375.933.06710.886.03121.2373.09116.843.42635.881.71131,95%
 426Други тековни расходи17.531.0007.446.902726.595026.5618.200.0589.330.94246,77%
 427Привремени вработувања2.300.00001.040.713001.040.7131.259.28745,25%
 46Субвенции и трансфери34.454.86314.673.9686.328.69709.382.45030.385.1154.069.74888,19%
 464Разни трансфери32.558.73312.873.9686.232.56709.382.45028.488.9854.069.74887,50%
 465Исплата по извршни исправи1.896.1301.800.00096.130001.896.1300100%
 48Капитални расходи109.266.00017.953.8031.070.52008.420.47727.444.80081.781.20025,13%
 480Купување на опрема и машини17.540.0000004.963.9694.963.96912.576.03128,30%
 481Градежни објекти3.880.000557.293000557.2933.322.70714,36%
 482Други градежни објекти6.306.0003.396.5100003.396.5102.909.49053,86%
 483Купување на мебел5.000.000000005.000.0000,00%
 485Вложувања и нефинансиски средства46.500.00001.070.5200751.2481.821.76844.678.2323,92%
 486Купување на возила30.000.00014.000.000002.705.26016.705.26013.294.74055,68%