ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1.031.827.000266.255.2559.292.711831.56012.063.585288.413.081743.413.91927,95%
 40Плати и надоместоци658.000.000214.782.954000214.782.954443.217.04632,64%
 401Основни плати470.000.000153.562.451000153.562.451316.437.54932,67%
 402Придонеси за социјално осигурување187.888.00061.165.47300061.165.473126.722.52732,55%
 403Останати придонеси од плати112.00055.03000055.03056.97049,13%
 42Стоки и услуги233.001.00033.655.8667.920.970831.560632.77943.041.175191.959.82518,32%
 420Патни и дневни расходи8.006.000299.99450.378819.09701.169.4696.836.53114,61%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт64.000.00022.538.21700022.538.21743.461.78334,15%
 423Материјали и ситен инвентар27.500.0001.381.6220001.381.62226.118.3785,02%
 424Поправки и тековно одржување61.470.0005.127.48028.8290632.7795.789.08855.680.9129,42%
 425Договорни услуги52.994.0003.402.0256.915.14412.463010.329.63242.664.36819,49%
 426Други тековни расходи17.531.000906.528268.958001.175.48616.355.5146,71%
 427Привремени вработувања1.500.0000657.66100657.661842.33943,84%
 46Субвенции и трансфери21.520.0003.182.499864.98103.010.3297.057.80914.462.19132,80%
 464Разни трансфери21.492.7333.182.499837.71403.010.3297.030.54214.462.19132,71%
 465Исплата по извршни исправи27.267027.2670027.2670100%
 48Капитални расходи117.306.00014.603.906506.76008.420.47723.531.14393.774.85720,06%
 480Купување на опрема и машини18.400.0000004.963.9694.963.96913.436.03126,98%
 481Градежни објекти7.100.000386.046000386.0466.713.9545,44%
 482Други градежни објекти6.306.000217.860000217.8606.088.1403,45%
 483Купување на мебел5.000.000000005.000.0000,00%
 485Вложувања и нефинансиски средства50.500.0000506.7600751.2481.258.00849.241.9922,49%
 486Купување на возила30.000.00014.000.000002.705.26016.705.26013.294.74055,68%