ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1.031.827.000126.509.5334.300.232238.234245.838131.293.857900.533.14312,72%
 40Плати и надоместоци658.000.000109.607.122000109.607.122548.392.87816,66%
 401Основни плати470.000.00078.332.77000078.332.770391.667.23016,67%
 402Придонеси за социјално осигурување187.888.00031.233.47100031.233.471156.654.52916,62%
 403Останати придонеси од плати112.00040.88100040.88171.11936,50%
 42Стоки и услуги233.001.00014.781.2463.715.125238.23449.44618.784.051214.216.9498,06%
 420Патни и дневни расходи8.006.000186.30318.548236.1280440.9797.565.0215,51%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт64.000.00010.806.36000010.806.36053.193.64016,88%
 423Материјали и ситен инвентар27.500.000459.352000459.35227.040.6481,67%
 424Поправки и тековно одржување61.470.0002.261.1830049.4462.310.62959.159.3713,76%
 425Договорни услуги52.994.000475.4383.208.628 2.10603.686.17249.307.8286,96%
 426Други тековни расходи17.531.000592.610194.18200786.79216.744.2084,49%
 427Привремени вработувања1.500.000 0293.76700293.7671.206.23319,58%
 46Субвенции и трансфери21.520.0002.000.00078.3470121.3442.199.69119.320.30910,22%
 464Разни трансфери21.492.7332.000.00051.0800121.3442.172.42419.320.30910,11%
 465Исплата по извршни исправи27.267027.2670027.2670100,00%
 48Капитални расходи119.306.000121.185506.760075.048702.993118.603.0070,59%
 480Купување на опрема и машини18.400.000 0 000018.400.0000,00%
 481Градежни објекти7.100.000 0 00007.100.0000,00%
 482Други градежни објекти6.306.000121.185 000121.1856.184.8151,92%
 483Купување на мебел5.000.000 0 00005.000.0000,00%
 485Вложувања и нефинансиски средства52.500.000 0506.760075.048581.80851.918.1921,11%
 486Купување на возила30.000.000 0 000030.000.0000,00%