Годишна сметка 2016
Р.бр.Број на сметкаВид на сметка
01090030017563716Буџетска сметка на Царинска управа
02090030017563114Сметка на сопствени приходи
03090030017578714Сметка од самофинансирачки активности
04090030017569611Депозитна сметка за приходи остварени од продажба на одземена стока
05090030017569626Депозитна сметка за обезбедување на царински долг
06090030017578517Донација за спречување влез на илегални стоки
07090030017578521Донација за утврдување на ризик на царините во земјите од Западен Балкан
08090030017578536Проект на УНЕЦЕ
09090030017578540Проект Царина 2020
10090030017578555Влезен билет за учество во програмите на ИПА фондовите
11090030017578560Донација од ЕУ од ИПА програма за Прекугранична соработка помеѓу РМ и Грција за граничен премин Богородица
12090030017578574Сметка за користење на средства од компезационен фонд ФАРЕ за реализација на ИТ системи  и изведба на преостанати градежни и градежно занаетчиски работи на ГП Блаце
13090030017578630Сметка за кредити и заеми за проект ТТФСЕ-2 (22% буџетско учество)
14090030017578644Сметка за кредити и заеми (78% од Агенција за патишта)