ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1.031.827.00063.876.5722.379.43788.88541.53666.386.430965.440.5706,43%
 40Плати и надоместоци658.000.00053.810.19100053.810.191604.189.8098,18%
 401Основни плати470.000.00038.450.310   38.450.310431.549.6908,18%
 402Придонеси за социјално осигурување187.888.00015.325.978   15.325.978172.562.0228,16%
 403Останати придонеси од плати112.00033.903   33.90378.09730,27%
 42Стоки и услуги233.001.0008.516.7781.845.41088.88541.53610.492.609222.508.3914,50%
 420Патни и дневни расходи8.006.00040.21618.54888.885 147.6497.858.3511,84%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт64.000.0007.483.127   7.483.12756.516.87311,69%
 423Материјали и ситен инвентар27.500.000184.454   184.45427.315.5460,67%
 424Поправки и тековно одржување61.470.000690.202  41.536731.73860.738.2621,19%
 425Договорни услуги52.994.00061.3491.600.733  1.662.08251.331.9183,14%
 426Други тековни расходи17.531.00057.43067.895  125.32517.405.6750,71%
 427Привремени вработувања1.500.000 158.234  158.2341.341.76610,55%
 46Субвенции и трансфери21.520.0001.428.41827.267001.455.68520.064.3156,76%
 464Разни трансфери21.492.7331.428.418   1.428.41820.064.3156,65%
 465Исплата по извршни исправи27.267 27.267  27.2670100,00%
 48Капитални расходи119.306.000121.185506.76000627.945118.678.0550,53%
 480Купување на опрема и машини18.400.000    018.400.0000,00%
 481Градежни објекти7.100.000    07.100.0000,00%
 482Други градежни објекти6.306.000121.185   121.1856.184.8151,92%
 483Купување на мебел5.000.000    05.000.0000,00%
 485Вложувања и нефинансиски средства52.500.000 506.760  506.76051.993.2400,97%
 486Купување на возила30.000.000    030.000.0000,00%