Ако во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk).

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk).

Курсна листа што се применува од 01.09.2020 година

КОДСЕПТЕМВРИ 2020

EUR

61.6950

USD

51.8184

GBP

68.2618

CHF

57.2682

SEK

5.9782

NOK

5.8752

JPY

0.4914

DKK

8.2850

CAD

39.3664

AUD

37.5114