Позиција Име Контакт

МЕНАЏМЕНТ

ДиректорЃОКО ТАНАСОСКИgjoko.tanasoski@customs.gov.mk
тел. 02/ 322 43 42
Заменик директорИРФАН БУЧИirfan.buci@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 27
Советник на директоротГОРАН ГЕРОВСКИgoran.gerovski@customs.gov.mk
Советник на директоротИГОР МИЛЕВigor.milev@customs.gov.mk

НЕЗАВИСНИ ОДДЕЛЕНИЈА

Началник на Одделение за соработка со директорот - Кабинет на директоротАЛЕКСАНДРА РАДЕСКАaleksandra.radeska@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 24
Началник на Одделение за меѓународна соработкаИЛИЈА ЈАНОСКИilija.janoski@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 42
Началник на Одделение за внатрешна ревизијаМАЈА ХРИСТОВmaja.hristov@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 65
Началник на Одделение - дежурен царински центарДРАГАН JОЛЕВСКИdragan.jolevski@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 72

ЦАРИНАРНИЦИ

Управник на царинарница СкопјеЗОРАН ПАВЛЕСКИzoran.pavleski@customs.gov.mk
Управник на царинарница КумановоХУЛУСИ ЈАШАРИhulusi.jashari@customs.gov.mk
тел. 031/ 41 13 41
Управник на царинарница ШтипИВАН СПАСОВСКИivan.spasovski@customs.gov.mk
тел. 032/ 38 08 03
Управник на царинарница ГевгелијаТАЊА ИЛИJОСКАtanja.ilijoska@customs.gov.mk
тел. 034/ 23 01 01
Управник на царинарница БитолаОЛИВЕР ВУЧИНИЌoliver.vucinic@customs.gov.mk
тел. 047/ 26 93 36

СЕКТОР ЗА ЦАРИНСКИ СИСТЕМ

Помошник директор на Сектор за царински системЗЛАТКО ВЕТЕРОВСКИzlatko.veterovski@customs.gov.mk
Началник на Одделение за царинска тарифа, ТАРИК, вредност и  потеклоЛИДИЈА ЛЕКОСКАlidija.lekoska@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 94
Началник на Одделение за царински и даночни постапкиОФЕЛИЈА БАЈОofelija.bajo@customs.gov.mk 
тел. 02/ 329 39 58
Началник на Одделение за гранични и транзитни формалности
Началник на Одделение за лабораторијаНАТАЛИЈА КРУШАРОВСКАnatalija.krusarovska@customs.gov.mk
тел.

СЕКТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Помошник директор на Сектор за професионална одговорностРЕШАТ РАМАДАНИresat.ramadani@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 83
Началник на Одделение за внатрешна инспекција
тел.02/311 61 88 лок. 220
Началник на Одделение за интегритетЈУЛИЈА НИКОЛОВСКАjulija.nikolovska@customs.gov.mk
тел.02/311 61 88 лок. 220 88 л
Началник на Одделение за внатрешни истрагиГОРАН КУЗЕВСКИgoran.kuzevski@customs.gov.mk

СЕКТОР ЗА АКЦИЗИ

Помошник директор на Сектор за акцизиАНАСТАС МАЖЕНКОВСКИanastas.mazenkovski@customs.gov.mk
Началник на Одделение за акцизиРЕНЕЗИЈАНА КИПРИЈАНОВАrenezijana.kiprijanova@customs.gov.mk 
тел.02/329 39 41
Началник на Одделение за акцизни постапкиВЕСНА ЗМАЈШЕКvesna.zmajsek@customs.gov.mk
тел.02/329 39 41
Началник на Одделение за нетарифни мерки и заштита на правата од интелектуална сопственостСУЗАНЕ АЛИЛИsuzane.alili@customs.gov.mk
тел.02/329 39 20

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА И ИСТРАГИ

Помошник директор на Сектор за контрола и истраги
тел.02/ 329 39 26
Началник на Одделение за истрагиБЛАГОЈА КРСТЕВСКИblagoja.krstevski@customs.gov.mk
 тел.02/ 329 39 89
Началник на Одделение за контрола на трговски друштваМЕЛИХА ПАНЕВАmeliha.paneva@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 84
Началник на Одделение за разузнавањеБЕКИМ ХОЏАbekim.hoxha@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 39
Началник на Одделение за оперативни работиДОНЧО ЈОВАНОВСКИdonco.jovanovski@customs.gov.mk
тел.02/3 293 955
Началник на Одделение за управување со ризициДРАГАН ИВАНОВСКИdragan.ivanovski@customs.gov.mk

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Помошник директор на Сектор за информатички и комуникациски технологииСЛАВИЦА КУТИРОВslavica.kutirov@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 38
Началник на Одделение за развојЗОРАН БЛАЖЕВСКИzoran.blazevski@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 18
Началник на Одделение за апликациска поддршкаОЛИВЕРА ЧАЛОВСКАolivera.calovska@customs.gov.mk
Началник на Одделение за техничка поддршкаАНА АРИЗАНОВИЌana.arizanovic@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 75

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Помошник директор на Сектор за управување со човечки ресурсиВАЛЕНТИНА ПИВОВАРОВАvalentina.pivovarova@customs.gov.mk
Началник на Одделение за обукиЖАКЛИНА АНДРЕСКАzaklina.andreska@customs.gov.mk
тел. 02/329 39 28
Началник на Одделение за кадровиЈЕЛЕНА ЧИПУШЕВАjelena.cipuseva@customs.gov.mk
тел.02/329 39 22

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Помошник директор на Сектор за финансиски прашањаСАША САШЕКsasha.sashek@customs.gov.mk
тел.02/329 39 25
Началник на Одделение за наплата на приходиЗЛАТКО ПОПОВИЌzlatko.popovic@customs.gov.mk
тел.02/329 39 78
Началник на Одделение за финансии и сметководствоНАТАША ЈОРДАНОВСКИnatasa.ilkova@customs.gov.mk
тел.02/329 39 03

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ РАБОТИ

Помошник директор на Сектор за административни и технички работиЗОРАН ПЕТКОВСКИzoran.petkovski@customs.gov.mk
тел .02/3 171 770.02/3171 90
Началник на Одделние за јавни набавкиМИРЈАНА СТАНОЕВАmirjana.stanoeva@customs.gov.mk
тел. 02/3 171 770
Начaлник на Одделение за бeзбедност и противпожарна заштитаБАШКИМ ЌАМИЛИbaskim.kamili@customs.gov.mk
тел.
Началник на Одделение за инвестиции и одржувањеКУЗМАН ЦИЛКОВkuzman.cilkov@customs.gov.mk
 тел. 02/3 171 788
Начaлник на Одделение за управување со гранични преминиМАРИЈА МОМИРОВСКАmarija.momirovska@customs.gov.mk
тел. 02/3 171 770
Началник на Одделение за одземена и отстапена стока и магациниСНЕЖАНА ЈОВЧЕВСКАsnezana.jovcevska@customs.gov.mk
тел. 02/317 13 44

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Помошник директор на Сектор за правни работи БЕАДИН РАМАДАНИbeadin.ramadani@customs.gov.mk
тел.02/3 116 188
Началник на Одделение за правни работи, застапување и управна постапкаЕЛЕНА АРСЕНКОВАelena.arsenkova@customs.gov.mk
тел.02/317 11 82
Началник на Одделение за прекршочна постапкаМЕТОДИ МИЦЕВСКИmetodi.micevski@customs.gov.mk 
тел. 02/ 329 39 60
Начaлник на Одделение за канцелариско и архивско работењеЈУЛИЈАНА ТОДЕВАjulijana.todeva@customs.gov.mk
тел.02/3 171 788