Директор

Наташа Радеска Крстевска

 

Образование:

1995 - 2000 година Правен факултет Скопје, отсек - правни студии, група - казнено правна, просек 8,9;

1990 - 1994 година Гимназија Јосип Броз - Тито во Скопје, насока - општа гимназија, просек 5,00 (првенец на генерација).

Јазици - степен на познавање:

Oдлично познавање на англиски, француски, српски и хрватски јазик.

Работа со компјутер:

Oдлично познавање на Word, Excel и Internet.

Возачка дозвола: Б категорија.

 

Професионално искуство

 

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Директор на Царинска управа на Република Македонија.

од 22.01.2014 година

 

МИНАТО ИСКУСТВО:

Раководител на Сектор за второстепена управна постапка, управни и други судски спорови

Министерството за финансии

Декември 2010 - Јануари 2014

 

Помошник раководител на Сектор за второстепена управна постапка, управни и судски спорови

Министерството за финансии

Февруари 2010 - Декември 2010

 

Советник за второстепена управна постапка во Сектор за второстепена управна постапка, управни и судски спорови

Министерството за финансии

Мај 2004 - Февруари 2010

 

Помошник раководител на Сектор за работи непосредно сврзани со министерот од надлежност на одделенијата за второстепена управна постапка од областа на даноците и царините

Министерството за финансии

Јули 2002 - Април 2004

 

Помлад соработник во Сектор за трезорско работење, Одделение за управување со финансиски средства и долгови

Министерството за финансии

Март 2001 - Јуни 2002

 

Адвокатски приправник

Адвокатска канцеларија Бранко Кузманоски во Скопје

Септември 2000 - Март 2001

 

Други ангажмани:

  • Период - од 08.03.2002 година до 01.07.2012 година;

Ангажмани – претседател или член на повеќе комисии за контрола или за одлучување по барањата за денационализација во Министерството за финансии.

  • Период - од 08.03.2011 година до 28.02.2012 година;

Ангажман - претседател на Комисијата за препорака за менување на цената на лековите, формирана од Владата на Република Македонија.

  • Период - од 24.04.2008 година до 28.02.2011 година;

Ангажман - член на Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на премерот, катастарот и запишување на правата на недвижностите.

  • Период - од 18.04.2008 година до 31.12.2009 година.

Ангажман - член на Техничкиот комитет за царинска унија и слободно движење на стоки вклучен во процесот на подготовка на националната верзија на acquis communautaire.