Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
01/2018 Отворена постапка 09.02.201814.03.2018 во 11:00 Надворешнo одржување на хигиена на гранични премини и терминали