Објава на инструкции за спроведување на царинската постапка за увоз на моторни возила

Со цел да се избегнат непотребни трошоци и проблеми при увозот на моторни возила, Царинската управа препорачува при увозно царинење на моторните возила од странство, како и возилата со странски регистарски таблички кои веќе се наоѓаат во Република Македонија,а ги управуваат лица со регулиран престој во странство, особено да се внимава на следното:


1. Исполнување на хомологациски услови

Проверка на условите за хомологација пред да се купи возилото во странство кај овластените тела:

 • АМСМ УСЛУГИ ХОМОЛОГАЦИЈА ДОЕЛ Скопје, Инспекциски места „Скопје-Чаир“ „Велес“ и „Битола“
 • МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ од Скопје, Инспекциско место „Индустриска зона Железара“
 • АУТОМАКЕДОНИЈА А.Д. од Скопје, ул. Мито Хаџивасилев; Инспекциско место „Стакларница“
 • КОНФОРМА ДОЕЛ Скопје, бул. Илинден бр. 138 А, Инспекциско место „ИМ 1-Велес“ „ИМ 2-Радовиш“ и „ИМ 3 -Прилеп“
 • АСУЦ „Боро Петрушевски“ од Скопје, бул.„Александар Македонски“ 26 б; Инспекциско место АСУЦ „Боро Петрушевски“
 • ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО од Скопје, Инспекциско место ПСС Пинтија, ПСС Радишани, ПСС Скупи, ПСС Струга, ПСС Радовиш, ПСС Здружение на возачи Штип, ДТИА Центар за возила ДОО Крива Паланка, ДТП Серво волан Дооел Валандово, Центар за возила ЦВГ ДООЕЛ Гевгелија, Центар за возила ЦВО Охрид ДОО, Здружение на возачи Берово и СВЗИ Аутофер Куманово

Царинската постапка се спроведува и давачките се плаќаат пред да се изврши техничкиот преглед за сообразност со хомологациските услови. Доколку возилото не ги исполнува овие услови, увозникот нема да може да го регистрира возилото и ќе се соочи со големи непотребни трошоци на враќање на возилото во странство.


2. Потребни документи за спроведување на царинската постапка

При царинење на возилото, неопходни сенајмалку следните документи:

 • оргинална сообраќајна книшка за возилото;
 • оргинална фактура, купопродажен договор или, доколку увозникот подолго време го поседува возилото, изјава за вредност;

За да може да се утврди царинската вредност, потребно е да се достават следните минимални податоци за патнички возила:

 • вид
 • марка
 • модел
 • тип на возило
 • погонско гориво
 • број на врати
 • година на производство
 • работна зафатнина на моторот
 • силина на моторот (киловати или коњски сили)
 • ниво на опрема (на пример, ниво на опрема за ВОЛКСВАГЕН ГОЛФ: comfortline, trendline, highline и.т.н.)

Кај товарни возила, комбиња, автобуси, камиони, приколки и полуприколки, покрај погоре наведените, потребно е да се достават и минимални податоци за:

 • број на оски
 • меѓуоскино растојание
 • сопствена маса
 • дозволена носивост
 • дозволено оптоварување по оски
 • должина/широчина/височина
 • вид на кабина (кај комбиња)


3. Проверка на податоци

Потребно е да се изврши проверка на податоците наведени во документите за купопродажба и другите придружни документи, односно споредување на бројот на шасија на возилото со оној наведен во купопродажниот договор и сообраќајната дозвола при купувањето.

Повремено се случува бројот на шасијата наведен во купопродажниот договор да се разликува од бројот на шасија на возилото, што доведува до проблеми при спроведување на царинската постапка, постапката на хомологација и при регистрација на возилото.


4. Употребувани автомобилски гуми

Често се случува при купување на возило, со возилото да се добие и втор сет на гуми (зимски/летни). Бидејќи увозот на употребувани гуми е забранет, вториот сет на употребувани гуми не смее да се внесе во Република Македонија.


5. Изнесување на странски регистарски таблички од Република Македонија

Редовните регистерски таблички да се изнесуваат од Република Македонија откако ќе започне царинска постапка. Доколку се изнесуваат пред започнувањето на постапката, тоа претставува царински прекршок.


6. Обезбедување на доказ за потекло - ЕУР-1 или Изјава во фактура

Доколку возилата се со потекло од земјите членки на Европска унија и за истите е добиен доказ за потекло - Уверение за движење ЕУР.1 или Изјава во фактура (Изјава за потекло) тогаш царинската стапка изнесува 0% (редовна 5%).


7. Царински испостави каде се спроведува постапка на царинење на возила

Царинењето на употребуваните патнички возила се врши по месна надлежност, односно според живеалиштето на увозникот, во следните царински испостави:

 • ЦИ Скопје 1 , ул. „Колекторска“ бб, Скопје;
 • ЦИ Скопје 2, ул.34 бб, Скопје;
 • ЦИ Скопје 3, ул. „15ти Корпус“ бр.2, Скопје;
 • ЦИ Куманово, магистрален пат М1 делница Табановце-Куманово, 7 км од Табановце;
 • ЦИ Штип, ул. „Брегалничка“ бб Штип;
 • ЦИ Гевгелија, граничен премин Богородица;
 • ЦИ Битола, „Краварски пат“ бб, Битола.
 • ЦИ Блаце, граничен премин Блаце
 • ЦИ Велес, автопат Велес-Неготино, с.Караслари Велес
 • ЦИ Ново Село, граничен премин Ново Село
 • ЦИ Охрид, с.Косел Охрид
 • ЦИ Струга


8. Постапка на царинење на возила

Ако постои организациона единица на Царинската управа за спроведување на постапка на увозно царинење на возила на граничниот премин, без спроведување на транзитна постапка и без поднесување на збирна декларација и доколку ги поседува сите потребни документи за спроведување на постапката на царинење на стока, возилата може да се царинат на самиот граничен премин. Доколку возилото треба да се упатува во некоја внатрешна испостава за царинење на стока, тогаш по доаѓање на граничниот премин, кај овластен застапник (шпедитер) се подготвува транзитна декларација со која возилото се упатува на царинење во внатрешна испостава. Странската стока која пристигнува кај одредишната испостава се става на увид на место определено од царинскиот орган. За стоката ставена на увид може да се поднесе декларација за  царинско дозволено постапување или употреба на стоката од страна на декларантот или неговиот застапник или збирна декларација за привремено чување.  Рокот за одредување на друго царинско дозволено постапување или употреба на стоката е  следниот работен ден по ставањето на стоката на увид на царинскиот орган. Се до моментот на пуштање на стоката во соодветно царински дозволено постапување или употреба на стоката, стоката останува под царински надзор во рамките на транзитната постапка која не се смета за завршена.


9. Постапка на царинење на возила кои веќе се наоѓаат во Република Македонија

Возилата со странски таблички кои веќе се наоѓаат во Република Македонија и ги управуваат лица со регулиран престој во странство, можат да започнат постапка на царинење без транзитна постапка на граничен премин, односно можат директно да се јават во царинските испостави каде се спроведува постапката на царинење на возила.


10. Рок за завршување на транзитната постапка

Рокот за завршување на транзитната постапка од граничниот премин до царинската испостава за царинење вообичаено е 1 ден.

Непочитувањето на рокот претставува царински прекршок, за кој е предвидена мандатна казна од 50 евра во денарска противвредност за физичко лице или, доколку увозник е правно лице, 50 евра за одговорното лице во правното лице и 250 евра за правно лице.


11. Што е основица за пресметување  на данокот на моторни возила?

Основица за пресметување на данокот на моторни возила  е износот  на просечната емисија на јаглерод  диоксид - CO2 изразена  во грамови по километар во зависност од видот на погонското гориво и царинската вредност на моторното возило утврдена во согласност со царинските  прописи зголемена за износот на царината.
Во царинска вредност се вклучуваат и транспортните трошоци и трошоците за осигурување доколку ги има.