Врз основа на член 50 став 2 од Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16), член 94 став 2 и член 148 од уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 11/15, 215/15,192/16,21/17 и 181/17) и точка 8 од Упатството на Царинската управа за минималните услови и начинот на определеување на работниот простор каде стоката на товарни моторни возила се става на увид и се врши преглед од страна на царинските органи бр. 01-013669/15 од 10.03.2015 година,

Ве известуваме дека новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) повторно е ставен во функција.

   

 

Ве известуваме дека во новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе се вршат технички надградби. За таа цел се повикуваат застапниците да користат резервна постапка со употреба на царински декларации во форма на ЕЦД кои ќе се обработуваат во Асикуда се до повторно вопоставување на системот.

Ве известуваме дека во новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе се вршат технички надградби. За таа цел се повикуваат застапниците да користат резервна постапка со употреба на царински декларации во форма на ЕЦД кои ќе се обработуваат во Асикуда се до 06.07. до 10.00 часот.

Царинска управа 

Ве известуваме дека новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде недостапен заради техничка надградба  до 16:00 часот.

Во овој период застапниците имаат можат да користат резервна постапка со употреба на царински декларации во форма на ЕЦД кои ќе се обработуваат во Асикуда или да почекаат повторно воспоставување на системот.

 

Царинска управа 

   

 

На 3 јули 2019 година, директорот на Царинска управа на Република Северна Македонија Ѓоко Танасоски, заедно со помошник директорот на Секторот за царински систем Златко Ветеровски, остварија две работни посети и тоа во компаниите Дрекслмајер и ИГМ-Трејд Доо Кавадарци. Целта на посетата беше доделување на Одобренија за Овластен економски оператор.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 22/19), Одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.118/19), Царинската управа, објавува

Ве известуваме дека проблемот со Порталот за трговци во СОЦДАД е надминат и дека повторно можете да го користите истиот за размена на пораки со СОЦДАД.

 

Со почит,

Ве известуваме дека денес, 03.07.2019 во периодот од 11 до 11:30 Порталот за трговци на новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде времено недостапен од технички причини. Ги повикуваме застапниците доколку внесуваат декларација во системот, истата да ја сочуваат како нацрт или како образец пред 11 часот со цел непречено понатамошно процесирање.

Царинска управа 

 

Во текот на месец јуни, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани технички производи, медицински стерилизатор, лекови, облека, девизи, парфеми и друго.