Царинската управа ве известува дека во период од.11.03.2020 до 17.03.2020 година, можете да ги поднесувате и доставувате вашите Барања за полагање на прв дел (теоретски дел) од стручен испит за лиценциран застапник, во архивата на Царинска управа на адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.01.-OБ.04.01, кој можете да го најдете на link. 

I.Кандидатите кои ја имаат посетено претходната обука и по прв пат поднесуваат барање за полагање на прв дел (теоретски) од стручниот испит за лиценциран застапник, задолжително кон барањето треба да ги поднесат следниве документи:

1.Диплома за завршено најмалку средно образование (во оригинал или фотокопија заверена на нотар),

2. Доказ за работно искуство од најмалку една година во областа на царинското работење (во оригинал или фотокопија заверена на нотар).  

3.Сертификат за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор член на здружението ALTE на европски тестатори или уверение од меѓународна институција А1 (А1) ниво на ЦЕФР ((CEFR), односно ФЦЕ, БУЛАТС; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат (во оригинал или фотокопија заверена на нотар),

4.Уверение за посетена претходна обука за лиценциран застапник (само во фотокопија) и 

5.Административна такса од 50 денари и 500 денари за изработка на одлука -Решение за исполнети услови за полагање стручен испит за лиценциран застапник.

II.Право да поднесат пријава и да го полагаат првиот дел од испитот (теоретски дел) имаат и оние кандидати кои во претходните сесии не успеале да го положат испитот во целост. За секое понатамошно полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, согласно Правилникот, се наплаќа надоместок во износ од 6.000,00 денари. Овие кандидати поднесуваат само пријава на образец 01.30.00.ПЦ.005.01.-ОБ.05.01 и уплатница од 6.000,00 денари. Link 

Уплатата за сите кандидати се врши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управ ул. „Лазар Личеноски“ број 13,  1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: за административна такса и изработка на одлука за лиценциран застапник.

По завршување на рокот за пријавување, Царинската управа ќе ги разгледа доставените документи и на својата веб страна, ќе објави список на кандидати кои ги исполнуваат условите за да го полагаат испитот.

Полагањето на стручниот испит за лиценциран застапник е закажано за 20.03.2020 година со почеток во 11:30 часот во просториja број 1 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје кој се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ број 9б.

Сите кандидати на денот на денот на полагањето на испитот, со себе да носат и лична карта заради нивна идентификација.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите. 

 

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

 

БАРАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

ПРИЈАВА ЗА ПОВТОРНО ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

 

Почитувани,

Царинската управа организира презентација  за модулот ТАРИМ шифрите кои се употребуваат, референтните податоци и начинот на интеграција на мерките на трговска политика.

Целта на презентацијата е застапниците во царинските постапки  да се запознаат со функционалностите на модулот ТАРИМ и начинот на работа со истиот.

Презентацијата ќе се одржи на 12.3.2020 година (четврток) во амфитеатарот на Царинската управа (ул. Лазар Личеноски бр.13 Скопје, стар објект) со почеток во 10,00 часот.

Денес, 28.02.2020 година во Охрид, се одржува петтиот неформален регионален состанок на директорите на Царинските управи од Западен Балкан.

Главната цел на состанокот е подготовка на заеднички пристап на царинските служби од регионот со цел унапредување на економската соработка во Западен Балкан, справување со проблемите со кои се соочува Западен Балкан, преку прифаќање на идејата за создавање на регионална економска област и ЕУ фондови за поддршка на инфраструктурата во овие земји, во контекст на Берлинскиот процес и Самитот во Трст што се одржа во јули 2017 година.

На почетокот на состанокот во обраќањето на Директорот на Царинската управа беа истакнати некои од најзначајните  резултати што се постигнати во рамки на овие состаноци:

 • Отворен е заеднички граничен премин Табановце-Прешево
 • Во завршна фаза се преговорите за отворање на заеднички граничен премин помеѓу Република Северна Македонија и Албанија
 • Обезбедено е поголемо разбирање и примена на концептот на Овластен економски оператор
 • Обезбедена е поголема соработка помеѓу службите со цел да се обезбеди поголема безбедност и сигурност во прекуграничната трговија,
 • Спроведени се повеќе заеднички регионални акции;
 • Донесени се неколку одлуки во рамките на ЦЕФТА кои влијаат врз забрзувањето на протокот на стоки и патници.

Од овие сотаноци се очекува да се исполнат обврските од повеќегодишниот Акционен план за Регионална економска област која опфаќа:

 • Елиминација на нетарифните бариери;
 • Поедноставување на инспекциите поврзани со сите постапки на дозвола;
 • Намалување на формалностите до можната максимална мерка;
 • Ефикасна размена на трговски податоци на регионално ниво;
 • Воведување/зајакнување на програми за взаемно признавање на гранични документи и процедури, вклучувајќи го и овластениот економски оператор.

Директорот Танасоски посочи дека како гранични регионални служби треба да останеме посветени на размената на податоци преку електронски инструменти и да воведеме заедничко управување со ризици согласно неодамна усвоената Регионална стратегија за заедничко управување со ризиците, како и акцискиот план од страна на ЦЕФТА. Секаде каде што има услови, да воведеме заеднички гранични контроли, контроли на едношалтерски систем и да споделуваме опрема за гранична контрола.

Покрај директорите на Царински управи од Западен Балкан, на настанот  присуствуваат и претставници на Царинската и даночна служба на Обединетото Кралство и  Британската Амбасада, како и претставниците на граничните инспекциски служби на фитосанитарната и ветеринарната контрола на Албанија, Србија и Северна Македонија.

 

DSC_5224
DSC_5201
DSC_5316
viber_image_2020-02-28_11-43-42
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Царинската управа Ве известува дека, Уверенијата за посетена претходна обука за лиценцирани застапници, одржана од 11-20.02.2020 година  се изготвени.

Во рамки на ЦЕФТА конференцијата - Looking back and moving forward oрганизирана од ГИЗ, ЦЕФТА и Европската Комисија, што се одржува во Тиват, Црна Гора директорот на Царинската управа како панелист и претседавач на Поткомитетот за царина на ЦЕФТА ги презентираше постигнувањата на Царинската управа во областа на олеснувањето на трговијата и дигитализацијата. 

Оваа година треба да почне примената на меѓународното признавање на ОЕО, заеднички профили за анализа на ризик и СЕЕД +. 

 

87482252_567447687183648_5632199582583619584_n
giz (159)
giz (161)
giz (169)
giz (181)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царинската управа на Република Северна Македонија во соработка со Државниот Пазарен Инспекторат, во текот на денешниот ден спроведоа две акции против нелегална продажба на цигари, режан тутун и други тутунски производи.

На 18.02.2020 година, директорот на Царинската управа г.Ѓоко Танасоски оствари посета на фабриката за автомобилско делови Теламон, фабрика која произведува машини за спојување, автоматски машини за сечење кабли, ленти, машини за пресекување и затворање. 

На билатералната средба која се оддржа вчера помеѓу министерот за животна средина и води на Република Бугарија, Емил Димитров и министерот Нуредини за животна средина и просторно планирање се разговараше за зајакнување на контролата на прекуграничното движење на отпадот.

Во текот на минатите две недели, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење стока, при што се задржани облека, козметички средства, лекови, медицински производи, техничка стока, прехранбени производи, пластични производи и фалсификати.

На 29.01.2020 година Државниот инспекторат за животна средина во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање и Царинската управа, извршија вонреден инспекциски надзор на 15 камиони  со отпад (РДФ) од Италија. Камионите беа  запрени на влез на граничниот премин Богородица.

Од отпадот беа земени мостри, а со цел поголема веродостојност на резултати, земените мостри беа доставени до Истражен центар за животна средина во Република Естонија.  Врз основа на резултатите од анализата на двете мостри од РДФ отпад направени во независната лабораторија на Естонија потврдено е дека испитаните параметри се во согласност со дозволените граници наведени во Европскиот стандард за Цврсти обновени горива EN 15359:2011.  

Според стандардот, РДФ отпадот е класифициран во 5 дозволени класи врз основа на три параметри:
•    нето калорична вредност (топлинска енергија при согорување на енергенсот, која укажува на перформансите на отпадот),
•    содржината на хлор (кој укажува на техничкото однесување)
•    содржина на жива (која укажува на влијание на околината)
во енергенсот.     

Оттука според стандардот EN 15359:2011 првата испитана мостра од РДФ припаѓа на трета класа според нето калоричната вредност (во граници на нормала), четврта класа според содржина на хлор (во граници на нормала) и четврта класа според содржина на жива (во граници на нормала).     

Втората испитана мостра од РДФ припаѓа на трета класа според нето калорична вредност (во граници на нормала), трета класа според содржина на хлор (во граници на нормала) и  четврта класа според содржина на жива(во граници на нормала).   
   
Согласно горенаведеното, мострите ги задоволуваат барањата на Европскиот стандард за Цврсти обновени горива.