„Царинската управа заедно со сите органи и Министерства во Владата на Република Северна Македонија, прават исклучителни напори за одржување на економската активност и поддршка на извозот“, рече директорот на Царинската управа Ѓоко Танасоски на денешната прес-конференција на која информираше за конкретните мерки во областа на прекуграничната трговија.

Имајќи ја предвид Одлуката на Влада на Република Северна Македонија за воведување на полициски час во период од 16 часот до 05 часот, Ве информираме дека од 09.04.2020 година:

1. Работното време за царинската испостава Струмица, во царинарница Гевгелија ќе биде регулирано на следниот начин: 

од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот за царински постапки за увоз, 

од понеделник до петок од 08,30 до 22,00 часот за царински постапки за извоз, а за викендите и празници од 10,00 до 22,00 часот за царински постапки за извоз.

Ова работно време ќе важи се додека е во важност одлуката донесена од Владата на Република Северна Македонија со која се забрани движење на населението во Република Северна Македонија, а со цел спречување на ширење на заразната болест COVID-19 и заштита на населението во Република Северна Македонија.

 

 

Имајќи ја предвид Одлуката на Влада на Република Северна Македонија за воведување на полициски час во период од 16:00 до 05:00 часот, од понеделник до петок, Ве информираме дека Царинската управа во времетраење на вонредната состојба ќе работи: 

- Централна Царинската управа, во времетраење на забраните за движење на територијата на Република Северна Македонија, секој ден од понеделник до петок во 7:30 часот до 14:30 часот.

- Работното време на царинските испостави останува непроменето, односно царинските испостави ќе работат согласно донесените важечки одлуки за работното време.

Согласно донесените одлуки од страна на Владата на Република Северна Македонија кои се однесуваат на мерки за спречување ма внесување и ширење на коронавирус COVID 19 Ве информираме за следното: 

Согласно Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за мерки за  спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 92/20) наместо забрана за извоз, се ограничува извозот на економските оператори и производителите на заштитни маски од Република Северна Македонија.

Имено, согласно оваа одлука економските оператори, производителите или увозниците во царинската постапка смеат да извезуваат заштитни маски од хартија, целулозна вата или целулозни влакна со тарифна ознака 4823 90 85 и маски пластични со текстилен филтер со тарифна ознака 6307 90 98 00, при што при секој извоз на заштитни маски кон царинската декларација се приложува Изјава од извозникот и производителот дека во секој момент во магацините односно складовите располага со 20 проценти од просечното дневно производство на заштитни маски, која количина е наменета исклучиво за потребите на домашниот пазар.

Во врска со Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за ограничување на извозот на пченица и наполица и брашно од пченица и наполица објавена на Службен весник на РСМ бр. 90 од 20), Ве информираме дека наместо забрана за извоз, извозот на брашно од пченица и наполица во текот на еден месец се ограничува во висина од 70 проценти од вкупно произведената количина на брашно од пченица и наполица во претходниот месец. Ограничувањето ќе се спроведува по пат на издавање на дозволи од Министерството за економија преку едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки-ЕХИМ, под име на лиценца Е004 МЕ.”

 

 

Како резултат на кризата создадена од пандемијата COVID-19, се појавуваат прашања кои се однесуваат на примена на царинските прописи во постапката за донесување на одлуки, царинските постапки и царинските формалности, како и примена на постапките поврзани со акцизните добра, особено во делот на постапувањата со етил алкохолот наменет за здравствените установи и претпријатијата за произодство на средства за дезинфекција. За одредени случаи кои се наведени подолу, утврдени се постоечки одредби во царинските и акцизните прописи кои обезбедуваат соодветни решенија, во овие исклучителни околности.

Упатство за царински прашања поврзани со вонредната состојба COVID-19

Царинската управа ги известува  имателите на одобренија за повластено користење на етил алкохол наменет за медицински цели и производство на средства за дезинфекција наменети за борба против COVID – 19, дека обврската за доставување на гаранции за обезбедување на акцизен долг се продолжува до 30 Јуни 2020 година.

Имено, Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 1 април 2020 година, донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба со која приватните здравствени установи, аптеките и производителите на лекови, помошни лековити средства и средства за дезинфекција кои се иматели на одобрение за повластен корисник треба да поднесат гаранција за обезбедување на плаќање на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизно одложување заклучно со 30 јуни 2020 година.

Уредбата е објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 86 од 01.04.2020 година. 

УРЕДБА:

Имајќи ја предвид Одлуката на Влада на Република Северна Македонија за воведување на полициски час во период од 21 часот до 05 часот и од 16 часот до 05 часот во деновите сабота и недела, Ве информираме дека:

1. Работно време за царинската испостава Штип, во царинарница Штип, на следниот начин: 

од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот  за сите царински постапки, 

работа во сабота од 11,00 до 18,00 часот заради потребите на контрола на спроведување на поедноставените постапки, извозно царинење, увоз за облагородување, привремен увоз и царинско складирање.

Ова работно време ќе важи се додека е во важност одлуката донесена од Владата на Република Северна Македонија со која се забрани движење на населението во Република Северна Македонија во временски период од 21:00 – 05:00 часот и од 16:00 – 05:00 часот за деновите сабота и недела, а со цел спречување на ширење на заразната болест COVID-19 и заштита на населението во Република Северна Македонија.

Царинската управа ги известува сите економски оператори кои продаваат течност за полнење на електронски цигари независно дали содржи или не содржи никотин дека истата може да се продава без да биде обележана со акцизна марка заклучно со 31 март 2020 година.

Од 01.04.2020 година забрането е ставање во промет на течност за електронски цигари кои не се обележани со акцизни марки и истите МОРА ДА БИДАТ ПОВЛЕЧЕНИ од малопродажните објекти.

 

 

Врз основа на член 50 став 2 од Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12 и 171/12 и 187/13), член 94 став 2 и член 148 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12 и 02/13, 92/13 и 177/13) и точка 8 од Упатството на Царинската управа за минималните услови и начинот на определеување на работниот простор каде стоката на товарни моторни возила се става на увид и се врши преглед од страна на царинските органи бр. 01-013669/15-0002 од 10.03.2015 г. 

                                ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

                                                                     Објавува

                                                          ЈАВЕН ПОВИК Бр. 1/20

                              За прибирање понуди за склучување на договор за користење

                                   на работен простор за следните царински органи: 

A. Мултимодален увозно- извозен работен простор царински терминал Скопје 4,

1.  Документите кои понудувачот треба да ги достави и условите што треба да ги исполни, како и начинот на избор се наведени во Упатството за минималните услови и начинот на определеување на работниот простор каде стоката на товарни моторни возила се става на увид и се врши преглед од страна на царинските органи бр. 01-013669/15-0002 од 10.03.2015 г. објавено на интернет страната на Царинската управа www.customs.gov.mk, од каде што може да се преземе.

2.  За Мултимодален увозно-извозен работен простор царински терминал Скопје 4, понудувачот покрај условите упатството наведено во точка 1 од јавниот повик, треба да ги исполни и посебните услови односно да понуди  работен простор каде се става на увид и се врши преглед од страна на царинските органи  стока натоварена во товарни моторни возила и стока која се превезува по железнички пат (понудувачот да поседува опрема за манипулирање, утовар/ истовар, на стока, која се превезува по железнички пат). 

Рокот за доставување на понуди изнесува 14 дена сметано од денот на објавување на јавниот повик во јавните гласила.

Понудите кои нема да се достават во предвидениот рок, како и оние кои нема да ги содржат сите потребни документи нема да се земат во разгледување.

Понудите се доставуваат на следната адреса:

Царинска управа на Република Северна Македонија

Сектор за административни и технички работи

(со назнака”за јавен повик број 1/20”)

Ул. Лазар Личеноски бр. 13

1000 Скопје

            

Владата на Република Северна Македонија објави Одлука за укинување на царински давачки за увоз на потрошен медицински материјал. Одлуката ќе се применува заклучно со завршување на траење на вонредната состојба.

ОДЛУКА