Со цел обезбедување на транспарентно и точно информирање, а во контекст на пишувањата во некои медиуми дека во Република Северна Македонија се увезува масло за кое анализите на хрватските власти покажале дека е канцерогено, ја известуваме јавноста дека: по анализата на хрватската царинска лабораторија, маслото кое се споменува е со содржина на сулфур од 0,69% и PCB помалку од 1 mg/kg. Согласно хрватските закони, горната граница на дозволен сулфур во мазут е 1%, додека концентрацијата на PCB мора да е помала од 20 mg/kg.  Согласно официјалните податоци, ја известуваме јавноста дека изнесените тврдења се неточни во целост.

Почитувани,

Царинската управа организира дополнителна обука за лиценциран застапник согласно член 33 од Законот за застапување во царинските постапки („Службен весник на РМ бр. 180/14,154/15, 192/15 и 23/16). Согласно член 12 став (1) од Законот за застапување во царинските постапки („Службен весник на РМ бр. 180/14,154/15, 192/15 и 23/16) Царинската управа ја одзема издадената лиценца за вршење на застапување во царински постапки ако лиценцираниот застапник два пати последователно не присуствувал на дополнителната обука од член 33.

Врз основа на чл. 22  и 23 од Законот за работните односи  Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19)  в.в. со член 14, член  22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-017435/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0004 од 27.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.206 година, 04-065421/15-0041 од 25.06.2019 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година, број 04-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, број 04-065421/15-0040 од 25.06.2019 година и 04-065421/15-0048 од 21.11.2019 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-1405/2 од 30.01.2020 година Царинската управа  објавува:

 

                                                                   ЈАВЕН ОГЛАС бр. 2/2020

                   за вработување на 1 (еден) извршител на определено работно време, поради привремено

                                 зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2020)

 

Царинската управа објавува оглас за вработување на 1 (еден) извршител на определено време до крајот на тековна фискална година (2020):

1. Инспектор за работа со информации во регион во одделение за разузнавање во Сектор за контрола и истраги, 1 извршител, 

Општи услови за сите работни места:

 • да е државјанин на Република Македонија, 
 • активно да го користи македонскиот јазик, 
 • да е полнолетен, 
 • да има општа здравствена способност за работното место и 
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место: Инспектор

 • ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование, 
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • без работно искуство.

Кандидатите  потребно е да ги достават следните документи: (во оргинал или копија заверена на нотар)

 • Доказ за државјанство;
 • Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност (од суд или Централен регистар);
 • Доказ уверение - диплома за завршен степен на образование (средно образование – сите свидетелства од прва до четврта година и диплома за завршено средно образование);
 • Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
 • Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик); 

Распоред на работно време: Работни часови во неделата: 40 часа,

Работно време: од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот

Паричен износ на основна нето плата за работно место: Инспектор за работа со информации во регион–29.816,00 денари.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2020 година.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава која е објавена на интернет страната на Царинска управа www.customs.gov.mk. Пријавата се пополнува согласно напатствијата дадена во неа со читлив и јасен ракопис. Кон пријавата кандидатите ги доставуваат бараните докази за исполнување на условите.

Рокот за доставување на Пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови од денот на објавувањето на огласот, односно најдоцна до 05.02.2020 година (среда). 

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи. 

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Царинска управа  или по пошта на следната адреса: Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака „за оглас за вработување бр. 1/2020“). Контакт телефонски број 02 3116 188  Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РМ. 

Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разгледување.

 

Со цел поголема безбедност и заштита на здравјето на граѓаните, а во контекст на актуелизирањето на увозот на отпад во Северна Македонија, дополнително е подигнат степенот на проверка и контрола на секаков вид отпад и материи кои би можеле да го загрозат здравјето на граѓаните.
 
Во таа насока денес, Државниот инспекторат за животна средина во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање и Царинската управа, извршија вонреден инспекциски надзор на 11 камиони  со отпад (RDF) од Италија, чија крајна дестинација е Цементарница УСЈЕ која поседува дозвола за користење на RDF отпад како алтернативно гориво. Камионите се запрени на влез на граничниот премин Богородица. Вкупна количина на отпадот е 261 тон.
 
По случаен избор од два камиона беа земени мостри, а другите камиони се органолетички прегледани. Со цел поголема веродостојност на резултати, земените мостри ќе бидат доставени до две лаборатории и тоа до Хемиската лабораторија на РЖ Техничка Контрола, како и до Истражен центар за животна средина во Република Естонија.  
 
Резултатите од анализите се очекуваат за околу десет дена, а се до добивањето на резултатите камионите со отпад ќе бидат складирани под соодветен надзор.
 
Инаку предметните пратки се декларирани како RDF отпад (Refuse derived fuel -RDF) кој претставува алтернативно гориво (согласно ЕУ стандардите) произведено од отпад кој содржи биоразградливи материјали. Неразградливите материјали се претходно отстранети во целост во сложена постапка на сортирање и рециклирање во инсталации за преработка на отпад, и истото се користи за генерирање на енергија (особено при производство на топла вода, тулани, цементарници и слични капацитети).

_1292804 (7)
_1292810 (5)
_1292812 (8)
_1292824 (7)
_1292860 (5)
_1292861 (5)
2 (8)
3 (6)
4 (6)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Во 2020 година Царинската управа на Република Северна Македонија ќе претседава со ЦЕФТА поткомитетот за царина и потекло на стоки.

Приоритети на македонското претседателство се: понатамошно олеснување на трговијата со стоки и меѓусебно признавање на ОЕО во рамки на ЦЕФТА, поголема интеграција на ЦЕФТА пазарот со пазарот на ЕУ и промовирањр на прекуграничната е-трговија.

Овие приоритети во изминативе денови во Брисел беа презентирани пред ЦЕФТА страните, меѓународните организации и донатори, како и пред Европската Комисија.

82414343_204715343994502_1090221772428541952_n
83180308_232033944456347_696782856646557696_n
83866446_603996997000205_6352705862888325120_n
84163326_594572501394081_6516085796057907200_n
84514303_500743554188617_8445480814472331264_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Денес во Царинската управа се одржа билатерален состанок со високи претставници на Царината на Австрија, на кои меѓу другото се презентираа и детали за претстојните активности од новиот ИПА проект кој ќе биде фокусиран на поглавјата 16-Оданочување и 29-Царинска унија, а кој ќе се реализира со експертска помош на Австрија.

Делегацијата од Австрија која беше предводена од  заменик директорот на Царината на Австрија г-ѓа Бетина Вогл-Ланг, во воведниот дел оствари заедничка средба директорот на Царинската управа г. Ѓоко Танасоски и директорката на Управата за јавни приходи г-ѓа Сања Лукаревска, на која присуствуваше и амбасадорот на Австрија во Македонија Н.Е. Георг Вуцас. На средбата беше изразено задоволството од досегашната соработка и беа изнесени очекувањата од идните заеднички проекти каде нашите национални институции со голема доверба и благодарност се потпираат на помошта и професионалното искуство на своите колеги од Австрија.

Вториот дел од состанокот беше  резервиран за царински прашања, помеѓу претставниците на Царинската управа на Република Северна Македонија и колегите и повеќегодишни соработници од Австрија г-дин Вернер Тири - раководител на Оддел за организирање и управување во Царината и за меѓународна соработка, Мајкл Прашак - раководител на Одделот за царински прописи и меѓународни проекти и програми и г-ѓа Андреа Ројтер – раководител на Царинската испостава во Виена и јужен регион на Австрија.
Се разговараше за последните резултати во развојот на царинските служби на двете земји, работните посети во рамки на програмата Царина 2020 и организирање на активности поврзани со TAIEX.

Воедно се отвори и дискусија за претстојните активности во рамки на ИПА проектот „Подобрување на наплатата на приходите и даночните и царинските прописи“ (Improving Revenue Collection and Tax and Customs Policy), кој ќе се спроведува преку 4 компоненти во траење од 36 месеци и за кој се наменети средства во износ од 3,5 милиони евра, наменет за Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и Царинската управа. Се разменија информации и околу други домени на можна соработка вон твининг проектите.

DSC_4594
DSC_4612
DSC_4618
DSC_4620
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Денес 24 Јануари 2020 година, во просториите на  царинарница Гевгелија во соработка со Канцеларијата за озон и Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање, одржана е работилница на тема „Супстанции/смеси и опрема која содржи супстанции кои ја оштетуваат озонската обвивка (контролирани со Монтреалскиот протокол), контрола при увозот/извозот на истите како и популарни начини за нивно криумчарење“.

На работилницата се обработени последните измени во делот на спроведување на националното законодавство за контрола на овие супстанции и опрема кои влијаат на оштетувањето на озонската обвивка контролирани со Монтреалскиот протокол.

Презентирана е и практична употреба на идентификатор модел Ultima ID Pro RI-700H, донација на UNIDO за подобра контрола на споменатите хемикалии со цел намалување и ограничување на ризиците и заканите од нелегалната трговија, а со цел заштита на животната средина и општеството.
 
Царинската управа како и секогаш е во првите редови при спроведување на мерките за заштита на животната средина и општеството.

 

Image-1 (12)
Image-1 (13)
Image-1 (14)
Image-1 (15)
Image-1 (16)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

И оваа година царинските служби ширум светот преку посебни организирани активности го прославуваат 26-ти јануари, Меѓународниот ден на Царината. Се празнува под слоганот „Царина се грижи за одржливост на граѓаните, просперитетот и планетата“, со посветеност на заедничките заложби за обезбедување на меѓународниот синџир на снабдување и обезбедување на современите и посебни потреби на граѓаните и општеството. Се потенцира безбедноста, просперитетот и сигурните и здрави услови, неопходноста за гарантирање на еколошки стандарди, каде царинските служби заедно со другите надлежни институции и органи делуваат контролно, заштитнички и олеснувачки.


По овој повод директорот на Царинската управа, г-дин Ѓоко Танасоски денес, 23ти Јануари, традиционално додели благодарници од Генералниот секретар на СЦО г-дин Кунио Микурија, на лица и институции и организации кои со своите активности се имаат издвоено како доста заслужни во проактивното делување за обезбедување на одржлив напредок за граѓаните, општеството и планетата.


Согласно годинашнава тема, девет царински службеници добија благодарници заради нивната максимална посветеност и ангажираност на ова поле.

Листа на Царински службеници на кои им беа доделени благодарници

Покрај царинските службеници, за најголема поддршка при примената на Новиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи - СОЦДАД и промена кон дигитална трансформација како и за успешна соработка и забележани позначајни економски резултати, благодарници беа доделени и на единаесет надворешни институции и компании.

Листа на компаниии и институциии на кои им беа доделени благодарници

 

Порака од Светската царинска организација

DSCN9734
DSCN9736
DSCN9741
DSCN9742
DSCN9744
DSCN9745
DSCN9746
DSCN9748
DSCN9750
DSCN9755
DSCN9756
DSCN9757
DSCN9759
DSCN9762
DSCN9764
DSCN9766
DSCN9770
DSCN9772
DSCN9774
DSCN9777
DSCN9785
DSCN9791
DSCN9795
DSCN9798
DSCN9808
DSCN9810
DSCN9812
DSCN9814
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

 

Денес 22 Јануари, во просториите на Царинската лабораторија свечено се промовираше високо софистицираната опрема набавена благодарение на Европската комисија преку ИПА програмата.

Врз основа на чл. 22  и 23 од Законот за работните односи  Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19)  в.в. со член 14, член  22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-017435/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0004 од 27.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.206 година, 04-065421/15-0041 од 25.06.2019 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година, број 04-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, број 04-065421/15-0040 од 25.06.2019 година и 04-065421/15-0048 од 21.11.2019 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-231/2 од 13.01.2020 година Царинската управа  објавува: