Царинската управа на Република Северна Македонија во соработка со Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNECE) и Светска Банка на 27-28.10.2020 ќе биде домаќин на третата годишна конференција за Едношалтерски систем за размена на податоци на која учество земаат високи претставници од земјите од Западен Балкан и меѓународните организации кои помагаат во спроведувањето на олеснување на трговијата на Западен Балкан. (ОН, Светска Банка, ЦЕФТА и ЕУ)

Почитувани кандидати,

Царинската управа ве известува дека во период од 26.10.2020 до 09.11.2020 година, можете да ги поднесувате и доставувате вашите Барања за полагање на стручен испит за лиценциран застапник, во архивата на Царинска управа на адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-OБ.04.02, кој можете да го најдете на link.

I.Кандидатите кои ја имаат посетено претходната обука и по прв пат поднесуваат барање за полагање на прв дел (теоретски) од стручниот испит за лиценциран застапник, задолжително кон барањето треба да ги поднесат следниве документи:

1.Диплома за завршено најмалку средно образование (во оригинал или фотокопија заверена на нотар),

2. Доказ за работно искуство од најмалку една година во областа на царинското работење (во оригинал или фотокопија заверена на нотар). 

3.Сертификат за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор член на здружението ALTE на европски тестатори или уверение од меѓународна институција А1 (А1) ниво на ЦЕФР ((CEFR), односно ФЦЕ, БУЛАТС; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат (во оригинал или фотокопија заверена на нотар),

4.Уверение за посетена претходна обука за лиценциран застапник (само во фотокопија) и

5.Административна такса од 50 денари и 500 денари за изработка на одлука -Решение за исполнети услови за полагање стручен испит за лиценциран застапник.

II.Право да поднесат пријава и да го полагаат првиот дел од испитот (теоретски дел) имаат и оние кандидати кои во претходните сесии не успеале да го положат испитот во целост. За секое понатамошно полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, согласно Правилникот, се наплаќа надоместок во износ од 6.000,00 денари. Овие кандидати поднесуваат само Пријава за повторно полагање на стручен испит за лиценциран застапник на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-ОБ.05.02 и уплатница од 6.000,00 денари. Link

Уплатата за сите кандидати се врши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управ ул. „Лазар Личеноски“ број 13,  1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: за административна такса и изработка на одлука за лиценциран застапник

Оние кандидати кои повторно го пријавуваат испитот, во „цел на дознака“ ќе наведат „повторно полагање на испит“-теоретски дел.

По завршување на рокот за пријавување, Царинската управа ќе ги разгледа доставените документи и на својата веб страна, ќе објави список на кандидати кои ги исполнуваат условите за да го полагаат испитот.

Полагањето на стручниот испит за лиценциран застапник ќе се одржи на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (бул. „Гоце Делчев“ број 9 б).

За денот и часот на одржување на испитот дополнително ќе бидете известени.

Сите кандидати на денот на денот на полагањето на испитот, со себе да носат лична карта заради нивна идентификација.

Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

БАРАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

ПРИЈАВА ЗА ПОВТОРНО ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

Почитувани кандидати,

Царинската управа ве известува дека на ден 02.11.2020 година (понеделник) на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (бул. „Гоце Делчев“ број 9 б) со почеток во 10:50 часот, во просторијата број 1, ќе се спроведе полагање на стручен испит – втор дел (студија на случај) на кандидати кои:

- го положиле првиот дел (теоретски), со кој ќе се проверува теоретското знаење и стручната оспособеност на лиценцирани застапници, заради самостојна примена на царинските прописи во практиката.

Список на кандидати кои ќе го полагаат вториот дел од стручниот испит (студија на случај) се:

 

Р.брИме и презиме на кандидатотВреме на полагањеЛокација
1.БОШКОВСКА МЕРИ10:50Просторија 1
2.ЃОРГИЕВСКА СТЕФАНИ10:50Просторија 1
3.ЕНДЕКОВСКИ САШЕ10:50Просторија 1
4.ЗДРАВКОВСКА ЈУЛИЈАНА10:50Просторија 1
5.ИЛИЕВСКА ЛАЗАРОВА МАРИНА10:50Просторија 1
6.ИСМАИЛИ АРЛИНД10:50Просторија 1
7.ЈАКИМОВСКА ФРОСИНА10:50Просторија 1
8.ЈАНЕВА ЕЛЕНА10:50Просторија 1
9.ЈОШЕВА НАТАЛИЈА10:50Просторија 1
10.ЛАЗОВСКА МИЛОСОВСКИ ИВАНА10:50Просторија 1
11.МАТЕСКИ ДИМИТАР10:50Просторија 1
12.РЕНДЕВСКА НАТАЛИЈА10:50Просторија 1
13.РИСТЕВСКА СОЊА10:50Просторија 1
14.РИСТИЌ ЃОКО10:50Просторија 1
15.РИСТИЌ ЕМИЛИЈА10:50Просторија 1
16.СПАСОВСКА ДАНИЕЛА10:50Просторија 1
17.ТРАЈАНОВСКИ МИТКО10:50Просторија 1

- Со ова известување ги повикуваме и оние кандидати кои порано го имаат положено првиот дел од испитот и не се наоѓаат на објавениов список, а до сега не го полагале вториот дел од испитот, потребно е во рок од 3 дена од денот на објавување на ова известување да се пријават на е-меил адреса кај:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и кај Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., за да може да бидат пријавени во списокот на кандидати за полагање на втор дел од испитот. 

-Исто така ги повикуваме и оние кандидати кои по прв пат се упатуваат на поправен испит односно не го положиле вториот дел од испитот - студија на случајот. Во овој случај потребно е кандидатот да поднесе пријава за повторно полагање на стручен испит и да плати надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Уплатата се врши на следната сметка:

 

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа ул.„Лазар Личеноски“ број 13, 1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: надоместок за полагање на поправен испит за лиценциран застапник.

Пријавата заедно со уплатницата  се поднесува во архивата на Царинска управа адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-OБ.05,05.02

Сите кандидати кои се наоѓаат на списокот за полагање задолжително да понесат лична карта заради утврдување на идентитетот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 22/19), Одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на Владата на Република Северна Македонија бр.44-8422/1 од 09.10.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.243/20), Царинската управа, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

 

 

Критериум за избор на правно лице е рокот за преземање на движните ствари предмет на јавниот повик.

Преземањето на движните ствари е без надомест.

Избраното правно лице на јавниот повик има обврска да изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик од наведените локации и истите да ги транспортира како отпад на соодветен начин, согласно со законските прописи.

            Движните ствари се наоѓаат на локациите на Царинската управа низ Република Северна Македонија.

 Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни правни лица, кои поседуваат важечка Дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, издадена од надлежен орган.

Лица за контакт во врска со јавниот повик: Валентина Чучанова, телефон за контакт: 070 358 766, електронска адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или Зулќуфли Јашари, телефон за контакт: 071740013, електронска адреса:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Подетални информации за движните ствари (листа на движни ствари, локациите), како и потребна документација во врска со јавниот повик може да се подигне лично од просториите на Царинската управа, Сектор за административни и технички работи, ул. ,,Лазар Личеноски’’ бр.13 – 1000 Скопје или електронски, преку следниот линк http://www.customs.gov.mk објавен на веб страната на Царинската управа.

Краен рок за доставување на пријавите за учество е 28.10.2020 година до 16:30 часот. 

ИНСТРУКЦИЈА ПО ЈАВЕН ПОВИК

 

Во текот на минатите две недели, царинските службеници открија девет илегални мигранти и повеќе обиди за криумчарење стока, при што се задржани девизи, производи за нега на заби и лице, домашна ракија, ароматизиран тутун за наргиле, цигари и автоделови.

Денес на граничниот премин Блаце, на Царинската управа и беше донирана заштитна опрема и техничка опрема од три HP лаптопи преку програмата EXBS на Амбасадата на САД која ќе служи како надоплнување во подобрувањето на капацитетите за системот за контрола за поуспешна борба против недозволената трговија од секаков вид, оружје за масовно уништување и други видови на закани.

Изминатиот период Програмата преку соодветна поддршка во голема мерка придонесе кон подготвеноста за соодветен одговор на можните закани по

безбедноста на државната граница, односно спречувањето на недозволената прекугранична трговија која претставува закана за економските и безбедносните интереси на своите жители.

Директорот на Царинската управа, г. Ѓоко Танасоски истакна дека техничката опременост на граничните премини e од особена важност за успехот во откривачката дејност на еден царински службеник да биде на високо ниво. Како и дека перманентното работење на подобрување на методологиите и способностите значи обезбедување на поголема безбедност и сигурност на границата, но и на личната безбедност на вработените и патниците.


7
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

 

Почитувани,

Согласно препораката на Владата на Република Северна Македонија за неодржување на јавни масовни собири, Царинската управа ги одложи закажаните дополнителни обуки за царински застапници, што требаа да се одржат во март, април и мај.

Царинската управа ве известува дека продолжува со организирање на онлајн дополнителни обуки за пријавените учесници.

Обуките ќе се одржат според распоред во 3 (три) термини и тоа:

-          Термин 2 - од  19.10.2020 до 22.10.2020

-          Термин 3 - од   26.10.2020 до 29.10.2020 и

-          Термин 4 - од   2.11.2020 до 5.11.2020

Учесниците кои треба да ја посетуваат обуката се наведени во следните листи:

Листа на учесници Термин 2 (планиран за 19, 20, 21 и 22 октомври 2020)

Листа на учесници Термин 3 (планиран за 26, 27, 28 и 29 октомври 2020)

Листа на учесници Термин 4 (планиран за 2, 3, 4 и 5 ноември 2020)

Напоменуваме дека сите учесници ќе бидат контактирани од Одделението за обуки преку електронска пошта (на адресата која е оставена како контакт во Пријавата за дополнителна обука)

Доколку некој од наведената листа не биде контактиран задолжително да се пријави на следната адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Заради поголема ефикасност на обуките ги охрабруваме сите пријавени учесници да постават прашања во врска со секојдневното работење. Прашањата може да се достават по електронска пошта на следната адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Царинската управа го задржува правото за измена на предложените термини, за што учесниците ќе бидат навремено известени.

Комисијата за спроведување и полагање на стручен испит за лиценциран застапник ги разгледа вашите Барања за полагање на стручен испит за лиценциран застапник, при што констатира дека подолу наведените кандидати ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит, предвидени во член 13 став 1 од Законот за вршење работи за застапување во царински постапки.

Списокот на кандидати кои ги исполнуваат условите и кои ќе го полагаат стручниот испит на ден 15.10.2020 година 

р.б Презиме и имеМесто на раѓањеВреме на полагањелокација
1.АРЛИНД ИСМАИЛИСтруга10:50Просторија1
2.БОРИС МИХАЈЛОВТетово10:50Просторија1
3.ВЕСНА ЃОРГИЕВСКАК.Паланка10:50Просторија1
4.ДАМЈАН СОТИРОВСКИСкопје10:50Просторија1
5.ДАНИЕЛА СПАСОВСКАК.Паланка10:50Просторија1
6.ДАРКО ЈОРДАНОВСКИСкопје10:50Просторија1
7.ДИМИТАР МАТЕСКИГостивар10:50Просторија1
8.ЃОКО РИСТИЌБитола10:50Просторија1
9.ЕЛЕНА ЈАНЕВАСтрумица10:50Просторија1
10.ЕМИЛИЈА РИСТИЌБитола10:50Просторија1
11.ЗОРАН АНТЕВСКИСкопје10:50Просторија1
12.ИВАНА Л. МИЛОСОВСКИСкопје10:50Просторија1
13.ИВО ДАСКАЛОВСкопје10:50Просторија1
14.ЈУЛИЈАНА ЗДРАВКОВСКАКуманово10:50Просторија1
15.ЉУПКА ПЕХЧЕВСКАБерово10:50Просторија1
16.МАРИНА И. ЛАЗАРОВАСкопје13:10Просторија1
17.МАРЈАН ПАЈДАКОВГевгелија13:10Просторија1
18,МАРТИН НИКОЛОВСКИСкопје13:10Просторија1
19,МЕРИ БОШКОВСКАКуманово13:10Просторија1
20,МИТКО ТРАЈАНОВСКИРесен13:10Просторија1
21,НАТАЛИЈА ЈОШЕВАКавадарци13:10Просторија1
22,НАТАЛИЈА РЕНДЕВСКАБитола13:10Просторија1
23,НИНА ДИМИТРИЈЕВИЌКуманово13:10Просторија1
24,САШЕ ЕНДЕКОВСКИБитола13:10Просторија1
25,СВЕТЛАНА МИТРОВСКАСкопје13:10Просторија1
26,СОЊА РИСТЕВСКАОхрид13:10Просторија1
27,СТЕФАН БОШКОВСКИКуманово13:10Просторија1
28,СТЕФАН ДИМОСКИСкопје13:10Просторија1
29,СТЕФАНИ ЃОРГИЕВСКАК.Паланка13:10Просторија1
30,ФРОСИНА ЈАКИМОВСКАСкопје13:10Просторија1

Кандидатите се поделени во две групи заради превенција од ширење на болеста COVID19.

Кандидатите од реден број 1 заклучно со реден број 15 од горе наведениот список  се распоредени во првата група. Полагањето ќе  започне во 10:50 часот и ќе трае се до 12:50 часот.

Кандидатите од реден број 16 заклучно со реден број 30 од горенаведениот список се распоредени во втората група. Полагањето ќе започне во 13:10 часот и ќе трае се до 15:10 часот.

Сите кандидати на денот на денот на полагањето на испитот, со себе да носат лична карта заради нивна идентификација. Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

Решението за исполнети услови за полагање на стручен испит за лиценцирани застапници,  на секој кандидат,  ќе му биде врачено на денот на полагањето на испитот.

 

 

Царинската управа на Република Северна Македонија како дел од подготовките за влез во Европската Унија во континуитет воведува нови информатички системи поврзани со спроведување на царинските постапки. Целта е поедноставување и рационализирање на сите царински процеси и постапки преку имплементирање на електронска и бесхартиена околина во ЦУ и интегрирање со системите на ЕУ.

Доказ за успешно превземените активности за олеснување на царинските постапки е и признанието кое ЦУ го доби во овогодинешниот извештај на ЕК за напредок на РСМ во пристапувањето кон ЕУ.

Поглавјето 29.Царинска Унија ја има највисоката оценка која е дадена во овој извештај со заклучок дека Царината има постигнато добар напредок во претходната година и одржува добро ниво на подготовка во делот на Царинската Унија.

Концептот дигитална царина е веќе реалност и е нотирано во самиот извештај на ЕК каде се констатира „Земјата заврши, примени и одржува нов електронски систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД)“.

Во извештајот се истакнува и дека е воспоставен едношалтерски систем за контрола на границата со Србија (One Stop Shop) кој резултира со поуспешни стапки на откривање на нелегални прекугранични активности, а со тоа се зголемува безбедноста. Со воспоставување на новиот начин на работа и заедничката гранична контрола на службите на двете земји, коридорот 10 стана поатрактивен и поефикасен за вршење извоз, увоз и транзит на стоки Ваков систем на заеднички контроли е во тек на воспоставување со Р.Албанија каде што веќе започна со работа новоизградениот царински терминал.

Кон добрата оценка за поглавјето 29, придонесоа и високата усогласеност на царинското законодавство со законодавството на ЕУ; воведувањето на концептот на Овластен економски оператор (ОЕО), подобрената меѓу-институционална соработка, учеството во меѓународни операции за борба против недозволена трговија со дрога, фалсификувана стока и лекови, акцизна стока, оружје, експлозиви, опасен отпад и хемикалии, диви животни и растенија, културни добра и борба против трговија со луѓе, итн..

Повеќе за Извештајот за напредокот на РСМ за 2020 година и извадок Поглавје 29 – Царинска унија на следниот линк

Во наредниот период претстои вистински ангажман во домен на консолидација и целосна примена на постоечките ИТ системи, нивна надградба и одржување, континуитет во работењето и целосна имплементација на Протоколот 5 на ЦЕФТА за олеснување на трговијата.

Денес, 06.10.2020 година, во рамките на Проектот „Консултација за модернизација на Царинската управа на Република Северна Македонија“, поддржан од страна на Царинска служба на Јужна Кореја се одржа видеоконференциски состанок меѓу двете страни на кој се разгледа напредокот на спроведувањето на проектот, се изнесоа препораки  и се споделија корисни  информации.