Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19) в.в. со член 14, член 22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-017435/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0004 од 27.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.206 година, 04-065421/15-0041 од 25.06.2019 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година, број 04-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, број 04-065421/15-0040 од 25.06.2019 година и 04-065421/15-0048 од 21.11.2019 година и број и известувањето од Министерството за финансии број 18-11733/2 од 26.12.2019, Царинската управа објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 4/2019

за вработување на 92 (девеесет и два) извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2020)

Царинската управа објавува оглас за вработување на 92 (девеесет и два) извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2020):

 1. Советник на директорот во Царинска управа, 1 извршител,
 2. Началник на oдделение во Одделение кабинет на директорот во Царинска управа, 1 извршител,
 3. Советник за односи со јавност во Служба за односи со јавност во Одделение кабинет на директорот, 1 извршител,
 4. Шеф на служба за проекти и стратегија во Служба за проекти и стратегија во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција, 1 извршител,
 5. Советник за проекти и стратегија во Служба за проекти и стратегија во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција, 1 извршител,
 6. Советник за администрирање со акцизни марки во Служба за администрирање со акцизни марки во Одделение за акцизни постапки во Сектор за акцизи, 1 извршител,
 7. Самостоен советник за заштита на правата од интелектуална сопственост во Служба за заштита на правата од интелектуална сопственост во Одделение за нетарифни мерки и заштита на правата од интелектуална сопственост во Сектор за акцизи, 1 извршител,
 8. Административен оператор за спроведување на обуки во Одделение за oбуки во Сектор за управување со човечки ресурси, 1 извршител,
 9. Административен оператор во Служба за буџетска контрола и координација во Одделение за финансии и сметководство во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител,
 10. Административен оператор во Служба за присилна наплата во Одделение за наплата на приходи во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител,
 11. Административен оператор за тековно одржување на објекти во Одделение за инвестиции и одржување во Сектор за административни и технички работи, 1 извршител,
 12. Виш цариник во царинска испостава Скопје 1 во Царинарница Скопје, 4 извршители,
 13. Цариник во царинска испостава Скопје 1 во Царинарница Скопје, 3 извршители,
 14. Виш цариник во царинска испостава Скопје 2 во Царинарница Скопје, 2 извршители,
 15. Цариник во царинска испостава Скопје 2 во Царинарница Скопје, 1 извршител,
 16. Виш цариник во царинска испостава Скопје 3 во Царинарница Скопје, 2 извршители,
 17. Цариник во царинска испостава Скопје 3 во Царинарница Скопје, 2 извршители,
 18. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Меѓународен Аеродром Скопје во Царинарница Скопје, 4 извршители,
 19. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меѓународен Аеродром Скопје во Царинарница Скопје, 1 извршител,
 20. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостав Блаце во царинарница Скопје, 6 извршители,
 21. Виш цариник во царинска испостава Тетово во Царинарница Скопје, 1 извршител,
 22. Цариник во царинска испостава Тетово во Царинарница Скопје, 1 извршител,
 23. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 1 извршител,
 24. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 1 извршител,
 25. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 5 извршители,
 26. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Деве Баир во Царинарница Куманово, 1 извршител,
 27. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Деве Баир во Царинарница Куманово, 1 извршител,
 28. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во Царинарница Штип, 2 извршители,
 29. Виш цариник во царинска испостава Штип во Царинарница Штип, 1 извршител,
 30. Цариник во царинска испостава Штип во Царинарница Штип, 1 извршител,
 31. Виш цариник во царинска испостава Велес во Царинарница Штип, 1 извршител,
 32. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Делчево во Царинарница Штип, 1 извршител,
 33. Административен оператор во Царинарница Гевгелија, 1 извршител,
 34. Виш цариник во царинска испостава Гевгелија во Царинарница Гевгелија, 4 извршители,
 35. Цариник во царинска испостава Дојран во Царинарница Гевгелија, 1 извршител,
 36. Виш цариник во царинска испостава Струмица во Царинарница Гевгелија, 2 извршители,
 37. Виш цариник во царинска испостава Кавадарци во Царинарница Гевгелија, 1 извршител,
 38. Цариник во царинска испостава Богородица во Царинарница Гевгелија, 2 извршители,
 39. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Ново Село во Царинарница Гевгелија, 2 извршители,
 40. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Ново Село во Царинарница Гевгелија, 1 извршител,
 41. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во Царинарница Битола, 1 извршител,
 42. Виш цариник во царинска испостава Битола во Царинарница Битола, 2 извршители,
 43. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 3 извршители,
 44. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 1 извршител,
 45. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 2 извршители,
 46. Виш цариник во царинска испостава Прилеп во Царинарница Битола, 1 извршител,
 47. Цариник во царинска испостава Стење во Царинарница Битола, 1 извршители,
 48. Цариник во царинска испостава Аеродром Св.Апостол Павле - Охрид во Царинарница Битола, 1 извршител,
 49. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Ќафасан во Царинарница Битола, 1 извршител,
 50. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Ќафасан во Царинарница Битола, 1 извршител,
 51. Водител на смена во царинска испостава Блато во Царинарница Битола, 1 извршител,
 52. Цариник во царинска испостава Блато во Царинарница Битола, 1 извршител,
 53. Цариник во царинска испостава Свети Наум во Царинарница Битола, 1 извршител,
 54. Виш цариник во царинска испостава Струга во Царинарница Битола, 1 извршител,
 55. Наплатувач на гранични премини за царинарница Скопје во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Скопје во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 2 извршители,
 56. Наплатувач на граничен премин за царинарница Куманово во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Куманово во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 2 извршители,
 57. Наплатувач на граничен премин за царинарница Гевгелија во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Гевгелија во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 3 извршители,

Општи услови за сите работни места:

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место: Советник на директорот

 • ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку четири години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Началник на oдделение

 • ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, информатика,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место:Советник за односи со јавност

 • ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија, наука за книжевност и наука за јазикот (лингвистика),
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Шеф на служба за проекти и стратегија

 • ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, наука за книжевност и наука за јазикот (лингвистика),
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката

Посебни услови за работно место: Советник за проекти и стратегија

 • ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, организациони науки и управување (менаџмент),
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Советник за администрирање со акцизни марки

 • ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за заштита на правата од интелектуална сопственост,

 • ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Административен оператор

 • ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку две години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Водител на смена

 • Ниво на квалификации: завршено VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку две години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за царински надзор

 • Ниво на квалификации: завршено VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Виш цариник

 • нивоа на квалификации: завршено VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Цариник

 • ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Наплатувач

 • ниво на квалификации: Гимназиско или средно стручно образование,
 • без работно искуство.

Кандидатите потребно е да ги достават следните документи: (во оргинал или копија заверена на нотар)

 • Доказ за државјанство;
 • Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност (од суд или Централен регистар);
 • Доказ уверение - диплома за завршен степен на образование; (за високо образование – диплома и уверение со изразен степен на образование и просек, или за средно образование – сите свидетелства (од прва до четврта година) и диплома за завршено средно образование;
 • Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
 • Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);
 • Доказ за работно искуство (преглед на регистрирани податоци во матична евиденција издаден од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-само за работните места каде што се бара работно искуство).

Распоред на работно време: Работни часови во неделата: 40 часа,

Работно време: од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот

Паричен износ на основна нето плата за работно место: советник на директор – 47.824,00 денари, началник на одделение - 41.817,00 денари, шеф на служба - 35.823,00 денари, водител на смена - 35.169,00 денари, самостоен советник - 34.110,00 денари, советник - 32.386,00 денари, виш цариник- 32.724,00 денари, цариник - 24.328,00 денари, административен оператор за царинарница 23.821,00 денари, административен оператор - 25.534,00 денари и наплатувач 17.835,00 денари.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2020 година.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава која е објавена на интернет страната на Царинска управа www.customs.gov.mk. Пријавата се пополнува согласно напатствијата дадена во неа со читлив и јасен ракопис. Кон пријавата кандидатите ги доставуваат бараните докази за исполнување на условите.

Рокот за доставување на Пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови од денот на објавувањето на огласот, односно најдоцна до 03.01.2020 година (петок).

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Царинска управа или по пошта на следната адреса: Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака „за оглас за вработување бр. 4/2019“). Контакт телефонски број 02 3116 188 Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РМ.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разгледување.

Пријава за вработување