Делегација на Царинската управа предводена од директорот Ѓоко Танасоски учествува на семинар на високо ниво за перформансите на Царинската унија „Движејќи се кон иднината“. Семинарот се одржува во Виена-Аврстрија на 17-18 октомври, под претседателство на Царината на Австрија (во рамки на Програмата Царина 2020).

Согласно официјална најава од ЕВН Македонија, Ве известувам дека на 19.10.2018 година (петок) на царинска испостава Дојран и царинска испостава Гевгелија, во период од 07:00 до 17:00 часот, како  и на  21.10.2018 година (недела) на царинска испостава Дојран во период од 07:00 до 17.00 часот, ќе има прекин на електрична енергија. 

Согласно официјална најава од ЕВН Македонија, Ве известувам дека на 19.10.2018 година (петок) на царинска испостава Дојран и царинска испостава Гевгелија, во период од 07:00 до 17:00 часот, како  и на  21.10.2018 година (недела) на царинска испостава Дојран во период од 07:00 до 17.00 часот, ќе има прекин на електрична енергија.

На 16 и 17  октомври 2018 година во Велес, шест царински администрации од Западен Балкан одржaa неформален регионален состанок, организиран на ниво на директори од секторите задолжени за спроведување на законот и царински контроли и истраги.

Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ) користи податоци од НКТС со кои управува Европската комисија во согласност со Уредбата (ЕУ) бр. 952/2013 за царинскиот закон на Унијата и Конвенцијата за заедничка транзитна постапка и тие податоци ги собира во база на податоците за увоз, извоз и транзит (IET-Import/Export/Transit). Тие податоци вклучуваат податоци за испраќачот и примачот на стоката и вообичаено се однесуваат на стопанските субјекти, но можат да се однесуваат и на физички лица. Повеќе информации за постапување со личните податоци прибрани од страна на ОЛАФ се наоѓаат во Изјавата за приватност на следниот линкови:

На 16 октомври 2018 година во Скопје, Царинската управа на Република Македонија и Македонско турска стопанска комора (МАТТО) одржаа работилница на која беа презентирани актуелни теми и новитети од областа на царинското работење.

На Интернационалниот Аеродром Скопје, царинските службеници спречија уште еден обид за шверц на наркотични дроги. Откриено е и спречено е криумчарење на 3  килограми  марихуана.

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) в.в. со член 14, член 22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.2016 година и 01-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година и број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-12226/12 од 12.10.2018 година, Царинската управа објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 3 /2018

за вработување на 58 (педесетиосум ) извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2018)

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.186/18), Царинската управа на Република Македонија, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Во седиштето на Светската здравствена организација (СЗО) WHO-World Health Organization во Женева, се одржа првиот состанок на Страните (MOP1) на Протоколот за елиминирање на недозволената трговија со тутунски производи. На состанокот учествуваа делегации од 44 земји-членки на Протоколот, 46 држави кои не се членки на Протоколот, како и претставници од граѓански и меѓувладини организации од повеќе региони во светот.