Сервисот за проверка на излез на стока од Република Македонија овозможува на надворешните кориснци проверка во реално време на информацијата за излез на нивната стока од територијата на Република Македонија.

Ваквиот начин на електронска проверка на потврдата за излез на стоката од државата, заштедуваа време и финансиски средства на бизнис заедницата во Република Македонија, додека на останатите државни институции (како на на пример УЈП) ја подобрува ефикасноста при работењето.