Нагласуваме дека податоците со кои располага системот се неофицијални и се наменети за тестирање и запознавање на бизнис заедницата.


Корисничко упатство за модулот за пресметки

Корисничко упатство за модулот за модулот за десиминација


Техничка спецификација за пристап кон ИТО web сервисот


Прирачник за ТАРИМ