Царинскиот орган, согласно утврдените критериуми во Царинскиот закон, а кога е потребно и по претходно извршени консултации со други надлежни органи на државната управа од областа на безбедноста и финансиите, одобрува статус на „овластен економски оператор“, за секој економски оператор регистриран во царинското подрачје на Република Македонија.

Овластениот економски оператор користи олеснувања во поглед на царинските контроли поврзани со безбедноста и сигурноста и/или поедноставувања пропишани со царинските прописи.

 

Прирачник за овластен економски оператор

Закани, ризици и можни решенија за АЕО

Изјава за безбедност за овластени економски оператори

Појаснувачки забелешки за прашалникот за самооценувањеза овластените економски оператори

Прашалник за самооценување

Барање за уверение ОЕО

Уверение ОЕО

Стратегија за развој на концептот Овластен економски оператор